Home / Galerie zdjęć / Sport / Pedro’s Cup w Łodzi. Lekkoatletyka króluje w Atlas Arenie

Pedro’s Cup w Łodzi. Lekkoatletyka króluje w Atlas Arenie

Pedro's Cup: Mike Rodgers (z lewej), Dwain Chambers, Daniel Bailey Doha 2010. Fot. Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)Pedro’s Cup w Łodzi! We wto­rek 17 lutego w łódz­kiej Atlas Are­nie od rana kró­luje lek­ko­atle­tyka. Zawody dla dzieci ze szkół pod­sta­wo­wych, czyli Młody Pedro’s Cup o Puchar Fun­da­cji Caro­line B. LeFrak, roz­po­czął się o godzi­nie 9. Mło­dzi zawod­nicy to repre­zen­tanci szkół, które zwy­cię­żyły w jesien­nych eli­mi­na­cjach pucharu.

Zobacz: Trzy naj­lep­sze na świe­cie wyniki padły w Łodzi pod­czas Pedro’s Cup

Deko­ra­cje zwy­cięz­ców odbędą się już w trak­cie popo­łu­dnio­wego, XI Mię­dzy­na­ro­do­wego Mityngu Lek­ko­atle­tycz­nego PEDRO’S CUP.

W trak­cie mityngu, który roz­pocz­nie się o godz. 17.00 cze­kają nas zawody w skoku o tyczce, pchnię­cie kulą nie­peł­no­spraw­nych, eli­mi­na­cje a następ­nie finały w biegu na 60 metrów  kobiet i męż­czyzn, biegu na 60 metrów przez płotki kobiet i męż­czyzn i sprin­cie na 60 metrów mężczyzn.

Wystą­pią mię­dzy innymi: tycz­karz Piotr Lisek, sprin­te­rzy Kim Col­lins i Mike Rod­gers (halowy mistrz świata w biegu na 60 m z 2010 r.), płot­ka­rze Day­ron Robles i Aries Merritt.

Scroll To Top