Home / Napisali o mnie / Pieniądze dla zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami w Łódzkiem

Pieniądze dla zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami w Łódzkiem

pieniądze dla zwalnianych- Chcemy zachę­cić pod­mioty, które na co dzień zaj­mują się ryn­kiem pracy, by wdra­żały roz­wią­za­nia typu “out­pla­ce­ment” -  “Gazeta Wybor­cza” cytuje wypo­wiedź Joanny Skrzy­dlew­skiej dla Pol­skiej Agen­cji Prasowej.

Takie roz­wią­za­nia mają za zada­nie pomóc zwal­nia­nym pra­cow­ni­kom w jak naj­szyb­szym zna­le­zie­niu nowego zatrud­nie­nia czy roz­po­czę­ciu wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej”

Miesz­kańcy Łódz­kiego, któ­rzy utra­cili pracę z przy­czyn zakładu w ciągu ostat­nich 6 mie­sięcy lub są zagro­żeni zwol­nie­niem będą mogli sko­rzy­stać z unij­nego wspar­cia. Urząd Mar­szał­kow­ski roz­dzieli na ten cel 42 mln zł.

- Wyso­kość wspar­cia może wyno­sić sze­ścio­krot­ność prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia mie­sięcz­nego. Liczę, że i w tym kon­kur­sie zain­te­re­so­wa­nie będzie duże - dodaje Joanna  Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódzkiego.

Pełny tekst: “Gazeta Wybor­cza”

Scroll To Top