Home / Z parlamentu / Kalendarium / Pierwsza w tym roku sesja plenarna

Pierwsza w tym roku sesja plenarna

W dniach 13 – 16 stycz­nia w Stras­bo­urgu odbę­dzie się pierw­sza w tym roku sesja plenarna.

Pierwsza w tym roku sesja plenarna w Strasbourgu

Pierw­szego dnia posło­wie wezmą udział w czte­rech deba­tach i wysłu­chają krót­kich sprawozdań.

Drugi dzień roz­pocz­nie się od pod­su­mo­wa­nia pre­zy­den­cji litew­skiej. Następ­nie euro­de­pu­to­wani prze­dys­ku­tują kwe­stie ochrony kon­su­men­tów na lata 2014 – 2020 oraz zajmą się spra­wami doty­czą­cymi zamó­wień publicznych.

Kolejny dzień sesji poświę­cony zosta­nie mie­dzy innymi pro­gra­mowi dzia­łań pre­zy­den­cji grec­kiej, wspól­nym euro­pej­skim prze­pi­som doty­czą­cym sprze­daży oraz przy­szło­ści umowy „bez­piecz­nej przy­stani” w świe­tle sprawy NSA.

W ostat­nim dniu obrad posło­wie poznają stra­te­gię Unii Euro­pej­skiej na rzecz osób bez­dom­nych, która zosta­nie przed­sta­wiona przez Komi­sję. Stycz­niową sesję w Stras­bo­urgu zakoń­czy debata nad przy­pad­kami łama­nia praw czło­wieka i zasad demokracji.

10 styczna 2014

Scroll To Top