Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Pierwsze Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Pierwsze Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

W Alek­san­dro­wie Łódz­kim odbyło się otwar­cie kolej­nej filii Biura Posel­skiego Joanny Skrzy­dlew­skiej Poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Filia Biura mie­ści się przy ul. 11-go Listo­pada 3 (I pię­tro). Osobą odpo­wie­dzialną za pracę filii jest Woj­ciech Kalina, który będzie peł­nił dyżury w każdy czwar­tek, w godzi­nach od 16:00 do 18:00.

Zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych.

Pierwsze Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Scroll To Top