Home / Z regionu / Tuli Luli - za nami pierwsze urodziny bardzo potrzebnego ośrodka

Tuli Luli - za nami pierwsze urodziny bardzo potrzebnego ośrodka

Tuli Luli29 dzieci, zaraz po poro­dzie porzu­co­nych przez rodzi­ców, tra­fiło przez ostatni rok do „Tuli Luli”, jedy­nego w woje­wódz­twie łódz­kim ośrodka preadopcyjnego. .

Naj­młod­sze z dzieci odrzu­co­nych przez rodzi­ców mają trzy dni. Cza­sem pisemna zgoda rodzi­ców na odda­nie dziecka do adop­cji jest pochopna, dla­tego na jej wery­fi­ka­cję mło­dzi czę­sto ludzie mają aż sześć tygodni.

Ten czas porzu­cone dziecko musi spę­dzić w warun­kach, które nie tylko gwa­ran­tują mu bez­pie­czeń­stwo ale rów­nież zaan­ga­żo­wa­nie i  tro­skę tym­cza­so­wych opie­ku­nów. Takie wła­śnie – bez­pieczny i pełen cie­pła – jest ośro­dek Tuli Luli.

Dyrek­to­rem Tuli Luli jest Jolanta Kałużna. Jak mówi, spo­śród dzieci, które przez ostatni rok tra­fiły do jej ośrodka, dwoje odzy­skało bio­lo­gicz­nych rodzi­ców, dla trojga udało się zna­leźć rodziny zastęp­cze zaś jede­na­ście zostało adoptowanych.

Tuli Luli mie­ści się przy ul. Dąbrow­skiego w Łodzi, w sie­dzi­bie Fun­da­cji Gajusz. (TR)

Scroll To Top