Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Piotr Truskawa: Wciąż widać różnice między Polską a “starą Unią”

Piotr Truskawa: Wciąż widać różnice między Polską a “starą Unią”

Swobodne podróżowanie po Europie to jedno z praw obywatela Unii

Swo­bodne podró­żo­wa­nie po Euro­pie to jedno z praw oby­wa­tela Unii

- Czy czuję się oby­wa­te­lem UE? Z jed­nej strony tak, a z innej - nie. Nie­wąt­pli­wie pew­no­ści bycia praw­dzi­wym Euro­pej­czy­kiem dodaje moż­li­wość odwie­dza­nia więk­szość Europy bez kon­troli gra­nicz­nych, a więc swo­bodne podró­żo­wa­nie - swój głos w deba­cie Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli dodaje p. Piotr Truskawa.

- To moim zda­niem spaja nasz kon­ty­nent, przy­bliża do sie­bie miesz­kań­ców wielu kra­jów, gdyż dzięki temu prze­sta­jemy być dla sie­bie ano­ni­mowi. Plu­sem jest także moż­li­wość podej­mo­wa­nia pracy za granicą.

Ważny jest też fakt, że Pol­ska aktyw­nie uczest­ni­czy w poli­tyce mię­dzy­eu­ro­pej­skiej. Jed­na­ko­woż są także i takie aspekty, przez które nie czuję się oby­wa­te­lem Unii. Przede wszyst­kim brak wspól­nej waluty.

Nie­stety, pod­czas podróży za gra­nicę nadal muszę zadbać o posia­da­nie waluty euro. Pro­ble­mem jest także stan pol­skich dróg, chod­ni­ków, prak­tycz­nie brak auto­strad - pod tymi wzglę­dami wyraź­nie odsta­jemy od reszty, wła­śnie przez to nie czuję się Euro­pej­czy­kiem, bo mam świa­do­mość, że wiele rze­czy w moim kraju na pewno nie pla­suje się na pew­nym pozio­mie i nie speł­nia pew­nych stan­dar­dów, co nie przy­stoi kra­jowi nale­żą­cemu już od kilku lat do UE. (Piotr Tru­skawa)

Czy­taj też:

Płatny staż w Par­la­men­cie Euro­pej­skim? Dla­czego nie?

Twoje prawa wyborcze

Twoje prawa do świad­czeń socjalnych

Twoje prawa do pobytu

Twoje prawa do zasiłku i poszu­ki­wa­nia pracy

Europe Direct: wszystko dla oby­wa­teli Unii

2013: Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

2013: Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

26 sierp­nia 2013

[iframe src=”//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FJoanna-Skrzydlewska%2F274904002573727&width=292&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=true” scrolling=“no” frameborder=“0” style=“border:none; overflow:hidden; width:292px; height:290px”]
Scroll To Top