Home / Z regionu / Plebiscyt “Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego” rozstrzygnięty

Plebiscyt “Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego” rozstrzygnięty

Za nami pierw­sza edy­cja ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Kobieta Przed­się­bior­cza Woje­wódz­twa Łódzkiego”.

Zwyciężczyni plebiscytu: Małgorzata Rosołowska-Pomorska

Zwy­cięż­czyni ple­bi­scytu: Mał­go­rzata Rosołowska-Pomorska. Fot. AFR/FB

Pod­czas uro­czy­stej gali w Pałacu Poznań­skiego w Łodzi, lau­re­atki ode­brały sta­tu­etki i tytuły Kobieta Przedsiębiorcza.

Pierw­sze miej­sce zajęła Mał­go­rzata Rosołowska-Pomorska, wła­ści­cielka Fabryki Raj­stop Adrian. Zdo­była tytuł i sta­tu­etkę Złota Róża.

Ali­cja Woj­cie­chow­ska, współ­wła­ści­cielka firmy Alles - Pol­ska Fabryka Bie­li­zny, zajęła dru­gie miej­sce i otrzy­mała sta­tu­etkę Srebrna Róża.

Urszula Gocał, pre­zes Zakła­dów Prze­my­słu Dzie­wiar­skiego Olim­pia SA, zdo­była trze­cie miej­sce i sta­tu­etkę Brą­zowa Róża.

Laureatki i finalistki plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza. Fot. Adrian Fabryka Rajstop

Lau­re­atki i fina­listki ple­bi­scytu Kobieta Przed­się­bior­cza. Fot. AFR/F

Czy­taj wię­cej: Dzien­nik Łódzki

Scroll To Top