Home / Z regionu / Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport w sprawie pracy dla młodych zdobył największe uznanie

Raport w sprawie pracy dla młodych

Raport z kaden­cji poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej pod­su­mo­wał dotych­cza­sową dzia­łal­ność eurodeputowanej.

Na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie znaj­duje się pełen raport, poprzez gło­so­wa­nie  każdy mógł zde­cy­do­wać o tym, co było naj­więk­szym osią­gnię­ciem Joanny Skrzy­dlew­skiej zarówno w PE jak i regio­nie. Naj­wię­cej gło­sów zdo­był Raport w spra­wie pracy dla mło­dych.

To poka­zuje, jak ważne dla wszyst­kich są pro­blemy zwią­zane z bez­ro­bo­ciem mło­dych ludzi a także jak ważne są kon­kretne spo­soby zapo­bie­ga­nia tej sytuacji.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za udział w plebiscycie.

29 maja 2014

 

Scroll To Top