Home / Z regionu / Podziel się Wigilią”: politycy i przedsiębiorcy dla dzieci

Podziel się Wigilią”: politycy i przedsiębiorcy dla dzieci

Relacja TV Toya. Obejrzyj krótki materiałPodziel się Wigi­lią” to cha­ry­ta­tywna akcja mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Ceza­rego Gra­bar­czyka oraz łódz­kich par­la­men­ta­rzy­stów - Mał­go­rzaty Niem­czyk i Ryszarda Boni­sław­skiego.

Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, uczest­ni­czyła we wtor­ko­wym spo­tka­niu, jakie odbyło się w  Aka­de­mic­kim Ośrodku Ini­cja­tyw Artystycznych.

Poda­runki, z jakimi zja­wił się każdy z gości, zostaną dziś prze­ka­zane pod­opiecz­nym Fun­da­cji Krwinka i trzem łódz­kim szko­łom, kształ­cą­cych dzieci niepełnosprawne.

Zobacz zdję­cia

Scroll To Top