Home / Z regionu / Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejne grupy trze­cio­kla­si­stów wzięły udział w akcji „Jedź z głową … w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, razem z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi.

Tym razem do akcji dołą­czyli ucznio­wie z łódz­kich szkół pod­sta­wo­wych, SP nr 35 SP nr 193. Spe­cjal­nie dla nich, poli­cjanci z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi prze­pro­wa­dzili zaję­cia edu­ka­cyjne, słu­żące pro­mo­wa­niu zasad bez­piecz­nej jazdy na rowerze.

Na zakoń­cze­nie zajęć trze­cio­kla­si­ści, któ­rzy w nich uczest­ni­czyli otrzy­mali od poseł Skrzy­dlew­skiej spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane kaski rowe­rowe.

24 marca 2014

Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”Półmetek akcji „Jedź z głową … w kasku”

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top