Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Polskie Radio: Joanna Skrzydlewska o zmniejszeniu bezrobcia młodych Europejczyków

Polskie Radio.plPol­skie Radio, pisząc o prze­zna­cze­niu 6 mld euro na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia mło­dych Euro­pej­czy­ków cytuje m.in. poseł Joannę Skrzy­dlew­ską: – Mamy różne sys­temy kształ­ce­nia. W nie­któ­rych kra­jach koń­czy się stu­dia w wieku 28 lat – wyja­śnia posłanka do PE Joanna Skrzydlewska.

Zda­niem poseł Skrzy­dlew­skiej, każdy, kto ukoń­czy stu­dia i będzie miał mniej niż 30 lat, będzie mógł sko­rzy­stać z 4-miesięcznego płat­nego stażu. Nato­miast dla nie­któ­rych będzie to szansa zna­le­zie­nia potem pracy.

W Unii Euro­pej­skiej jest już 7,5 mln mło­dych bez­ro­bot­nych. Suma prze­zna­czona na walkę z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych w latach 2014-2020 wynosi 6 mld euro. Pełna treść mate­riału: Pol­skie Radio.pl

Czy­taj też:

Inku­ba­tor orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzięki budże­towi obywatelskiemu?

Widzewiak.pl w roz­mo­wie z Joanną Skrzy­dlew­ską o nagro­dzie “Pił­ka­rza Meczu”

Finał Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Widzie­li­ście wideo z turnieju?

 

2 wrze­śnia 2013

Scroll To Top