Home / Fundusze UE / Polskie regiony zyskają więcej pieniędzy na nowe miejsca pracy

Polskie regiony zyskają więcej pieniędzy na nowe miejsca pracy

W kolej­nej, 7 let­niej per­spek­ty­wie finan­so­wej, unijne fun­du­sze prze­zna­czone na poli­tykę regio­nalną będą przede wszyst­kim nasta­wione na two­rze­nie nowych miejsc pracy. Nego­cja­to­rom Par­la­mentu Euro­pej­skiego, Danu­cie Hüb­ner i Janowi Olbrych­towi, udało się wpro­wa­dzić wiele korzyst­nych dla Pol­ski zmian do ory­gi­nal­nego tek­stu roz­po­rzą­dzeń Komi­sji Euro­pej­skiej. Komi­sja roz­woju regio­nal­nego przy­jęła zde­cy­do­waną więk­szo­ścią pakiet pię­ciu roz­po­rzą­dzeń. Gło­so­wa­nie ple­narne odbę­dzie się 22 paź­dzier­nika 2013 roku.

Polska delegacja do PE- Pro­po­nu­jemy nowe ramy prawne dla poli­tyki spój­no­ści na kolej­nych sie­dem lat.  Przy­ję­li­śmy roz­wią­za­nia, które sprzy­jają regio­nom w mak­sy­mal­nym wyko­rzy­sta­niu ich poten­cjału w two­rze­niu wzro­stu i miejsc pracy dzięki inwe­sty­cjom reali­zu­ją­cym cele stra­te­gii Europa 2020 - mówi prze­wod­ni­cząca komi­sji roz­woju regio­nal­nego Danuta Hübner.

- Przede wszyst­kim udało się zapew­nić, że regio­nalni part­ne­rzy będą mieć więk­szy wpływ na przy­go­to­wa­nie i wyko­ny­wa­nie umów part­ner­skich. Zapew­ni­li­śmy więk­szą ela­stycz­ność wyko­rzy­sty­wa­nia fun­du­szy, dzięki czemu kolejna edy­cja poli­tyki jest bar­dziej efek­tywna. Wie­rzymy, że uda nam się zakoń­czyć jak naj­szyb­ciej nego­cja­cje i przy­jąć roz­po­rzą­dze­nia w pierw­szym czy­ta­niu, aby euro­pej­skie pro­gramy mogły wejść w życie od 1 stycz­nia 2014 roku.

Wię­cej dla miast

- Dzięki sta­ra­niom Par­la­mentu Euro­pej­skiego regiony w Pol­sce i całej Euro­pie będą miały dostęp do fun­du­szu zapew­nia­ją­cego wspar­cie dla inwe­sty­cji o war­to­ści około 180 miliar­dów euro. Zapew­ni­li­śmy nale­żytą ela­stycz­no­ści i warunki, które umoż­li­wią im jak naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie tych pie­nię­dzy. Inno­wa­cje, cyfry­za­cja, ener­go­osz­częd­ność, przed­się­bior­stwa, trans­port, kul­tura - to tylko nie­które z poten­cjal­nych obsza­rów wspar­cia. Euro­pej­ski Fun­dusz Roz­woju Regio­nal­nego (EFRR), po 2013 r. naj­więk­szy z unij­nych fun­du­szy struk­tu­ral­nych, będzie miał o wiele bar­dziej roz­bu­do­wany wymiar miej­ski i będzie ofe­ro­wał inno­wa­cyjne podej­ście do roz­woju miast, w któ­rych żyje 80 proc. oby­wa­teli Europy - zapew­nia poseł Jan Olbrycht.

Wśród korzyst­nych dla Pol­ski zapi­sów zna­la­zły się następujące:

 • moż­li­wość wspie­ra­nia wydat­ków na efek­tyw­ność ener­ge­tyczną w sek­to­rze publicz­nym i mieszkaniowym;
 • więk­sza decen­tra­li­za­cja i ela­stycz­ność - zapew­nie­nie nale­ży­tej swo­body dla Pol­ski w wybo­rze potrzeb­nych inwestycji;
 • dofi­na­so­wa­nie do nisko­emi­syj­nego trans­portu miej­skiego w ramach celu poli­tyki, który jest obo­wiąz­kowy dla wszyst­kich regionów;
 • więk­szy nacisk na roz­wój obsza­rów miejskich
 • wspar­cie także dla dużych przedsiębiorstw;
 • inwe­sty­cje w sek­to­rze kultury.

EPLTrwają jesz­cze nego­cja­cje nad :

 • warun­ko­wo­ścią makro­eko­no­miczną, czyli uza­leż­nie­niem dostęp­no­ści fun­du­szy unij­nych od speł­nie­nia warun­ków dys­cy­pliny finansowej;
 • decy­zją, czy koszt podatku VAT kwa­li­fi­kuje się do współ­fi­nan­so­wa­nia ze środ­ków fun­du­szy strukturalnych;
 • wiel­ko­ścią zaliczek;
 • korektą netto, czyli pro­po­zy­cją KE doty­czącą corocz­nego spraw­dza­nia stanu finan­so­wa­nia pro­jek­tów; w przy­padku błę­dów może też dojść do ode­bra­nia pieniędzy;
 • defi­ni­cją nieprawidłowości.

Zobacz też:

Bez­ro­bo­cie mło­dych - prio­ry­tet dzia­łań poseł Joanny Skrzydlewskiej

Inku­ba­tor NGO - pro­jekt poseł Skrzy­dlew­skiej w łódz­kim budże­cie obywatelskim

Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy? Weź udział w konkursie

 

Scroll To Top