Home / Z polityki / Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

Euro­de­pu­to­wani zatwier­dzili dziś ponad 11 miliar­dów euro dla Pol­ski w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego (EFS) na lata 2014-2020. Pie­nią­dze będą prze­zna­czone na walkę z bez­ro­bo­ciem wśród osób mło­dych, two­rze­nie nowych miejsc pracy, poprawę kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków. Każde z państw człon­kow­skich musi prze­ka­zać 20 pro­cent z tych środ­ków na walkę z ubó­stwem i wyklu­cze­niem społecznym.

Ponad 11 miliardów euro na walkę z bezrobociem i ubóstwem

- To dobra infor­ma­cja dla oby­wa­teli i pew­ność, że od stycz­nia 2014 roku będą mogli korzy­stać ze środ­ków na zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia i two­rze­nie nowych miejsc pracy - powie­działa euro­de­pu­to­wana PO Danuta Jazłowiecka.

Aby popra­wić efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia fun­du­szu euro­de­pu­to­wani wpro­wa­dzili mię­dzy innymi uprosz­czone wymogi admi­ni­stra­cyjne. Nowo­ścią są także uła­twie­nia dla małych pod­mio­tów, które sta­no­wią około 50 pro­cent odbior­ców Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

- Na walkę z ubó­stwem Pol­ska dosta­nie ponad dwa miliardy euro w ciągu naj­bliż­szych sied­miu lat – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Pie­nią­dze z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego mają rów­nież za zada­nie pomóc mło­dym ludziom na rynku pracy poprzez spe­cjalny instru­ment skie­ro­wany do osób w wieku 15 - 30 lat z regio­nów, w któ­rych bez­ro­bo­cie wśród mło­dzieży prze­kra­cza 25 procent.

Euro­pej­ski Fun­dusz Spo­łeczny jest głów­nym instru­men­tem finan­so­wym Unii Euro­pej­skiej umoż­li­wia­ją­cym wspie­ra­nie zatrud­nie­nia, poprawę warun­ków pracy i wyrów­na­nie szans dla wszyst­kich oby­wa­teli UE poszu­ku­ją­cych pracy. Jego dzia­łal­ność polega na inwe­sto­wa­niu w zasoby ludz­kie w Euro­pie tj. w pra­cow­ni­ków, mło­dzież i wszyst­kich ludzi szu­ka­ją­cych pracy.

Pol­ska łącz­nie z budżetu poli­tyki spój­no­ści na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro.

20 listo­pada 2013

Scroll To Top