Home / Z polityki / Popieram projekt jednej siedziby Parlamentu Europejskiego!

Popieram projekt jednej siedziby Parlamentu Europejskiego!

Popieram projekt jednej siedziby PE

Joanna Skrzy­dlew­ska pod­pi­sała doku­ment „Sin­gle Seat Pledge”

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pod­pi­sała doku­ment „Sin­gle Seat Pledge”, w któ­rym zde­kla­ro­wała, że jeśli zosta­nie wybrana w majo­wych wybo­rach, zobo­wią­zuje się do pracy dla więk­szej efek­tyw­no­ści Par­la­mentu Euro­pej­skiego poprzez żąda­nie zastą­pie­nia trzech sie­dzib PE jedną, która znaj­duje się w Brukseli.

Zde­cy­do­wa­nie przy­czyni się to do dużych oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i czasu.

Ponadto za taką zmianą opo­wiada się 27 milio­nów Euro­pej­czy­ków.

4 kwiet­nia 2014

Scroll To Top