Home / Porady prawne / Bezpłatne porady prawne w biurze poselskim Joanny Skrzydlewskiej

Bezpłatne porady prawne w biurze poselskim Joanny Skrzydlewskiej

Biuro poselskie Joanny Skrzydlewskiej

W Biu­rze Posel­skim Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, można uzy­skać bez­płatną pomoc prawną, któ­rej udzielają:

- adwo­kat Anna Pakal­ska

- radca prawny Artur Wasi­lewski

Aby spo­tkać się z praw­ni­kiem i przed­sta­wić swoją sprawę pro­simy o wcze­śniej­szy kon­takt z Biu­rem za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej lub telefonicznie.

e-mail: sekretariat@skrzydlewska.eu

tel. 042 633 80 60

Spo­tka­nia są uma­wiane indy­wi­du­al­nie, a godziny wizyt - w miarę moż­li­wo­ści - są dosto­so­wane do Pań­stwa potrzeb.

Scroll To Top