Home / Z regionu / Poseł Joanna Skrzydlewska patronuje klasie gimnazjalnej o profilu europejskim

Poseł Joanna Skrzydlewska patronuje klasie gimnazjalnej o profilu europejskim

 

Poseł Joanna Skrzydlewska w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w RadomskuRok szkolny 2013/2014 roz­po­częty.  Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, uczest­ni­czyła w uro­czy­stej inau­gu­ra­cji nowego roku szkol­nego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku.

Punk­tu­al­nie o godzi­nie 10, na salę gim­na­styczną wpro­wa­dzono sztan­dar szkoły. Póź­niej ucznio­wie oraz zapro­szeni goście wysłu­chali szkol­nego hymnu.

Po prze­mó­wie­niu inau­gu­ra­cyj­nym pani dyrek­tor, głos zabrała poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która uczniom i nauczy­cie­lom życzyła mię­dzy innymi tego, by nowy rok szkolny przy­niósł im dużo rado­ści z nauki i pozna­wa­nia świata.

Po inau­gu­ra­cji poseł Joanna Skrzy­dlew­ska spo­tkała się z uczniami pierw­szej klasy gim­na­zjal­nej o pro­filu euro­pej­skim, która w tym roku, pod jej patro­na­tem, po raz pierw­szy została utwo­rzona w radomsz­czań­skiej szkole.

Zobacz też:

To już 50. rok szkolny w Szkole Pod­sta­wo­wej w Rąbie­niu [Zdjęcia]

Staż: nie­wol­nic­two czy szansa na pracę? “Czwórka” pyta poseł Skrzydlewską

Czy basen zbu­do­wany bez unij­nej pomocy byłby płyt­szy – pyta Dawid Matyasik

3 wrze­śnia 2013

Scroll To Top