Home / Z regionu / Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014

Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014

Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014

Bieg Vena Cross Festi­wal, który odbył się w Łodzi zgro­ma­dził wielu zwo­len­ni­ków aktyw­nej formy wypo­czynku. Do rywa­li­za­cji o atrak­cyjne nagrody, któ­rych mię­dzy innymi fun­da­torką była Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego sta­nęli obok zawod­ni­ków z Pol­ski, spor­towcy z Nie­miec, Czech, Sło­wa­cji, Węgier oraz Litwy. Dosko­nałą formę zapre­zen­to­wali Czesi oraz Węgrzy zwy­cię­ża­jąc w dwóch kate­go­riach. Na uzna­nie zasłu­guje także postawa uczniów z Alek­san­drowa Łódz­kiego oraz z Drze­wicy, któ­rzy dziel­nie i do końca wal­czyli o naj­lep­sze lokaty.

Pod­czas ogło­sze­nia wyni­ków koń­co­wych nie­dziel­nej rywa­li­za­cji Joanna Skrzy­dlew­ska wrę­czyła ufun­do­wane nagrody i życzyła wszyst­kim uczest­ni­kom dal­szych suk­ce­sów sportowych.

27 kwiet­nia 2014

Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014Poseł Skrzydlewska fundatorką pucharów w Vena Cross 2014

 

Scroll To Top