Home / Z regionu / Poseł Skrzydlewska gościem XXXVI Święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach

Poseł Skrzydlewska gościem XXXVI Święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem tego­rocz­nego XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw, które odbyło się w miniony week­end w Skierniewicach.

Jak co roku święto roz­po­częło się paradą. Uli­cami mia­sta prze­szli razem gospo­da­rze – wła­dze mia­sta i Insty­tutu Ogrod­nic­twa oraz goście, a także przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji, sąsied­nich gmin i repre­zen­ta­cje skier­nie­wic­kich szkół.

Skier­nie­wic­kie święto to wystawy kwia­tów, owo­ców i warzyw, Targi Ogrodniczo-Rolne, kier­masz na uli­cach mia­sta, gdzie sprze­da­wane są roz­ma­ite rośliny, to także bogata oferta kul­tu­ralna i roz­ryw­kowa – w tym roku na sce­nie w Rynku wystą­pili m.in. Bra­cia, Budka Suflera, Zbi­gniew Wodecki i IRA.

14 wrze­śnia 2013

Zobacz także:

Rol­nicy z Jeżowa uro­czy­ście zakoń­czyli żniwa

EPLGroup.eu o rapor­cie poseł Skrzydlewskiej

Kon­kurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Scroll To Top