Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Poseł Skrzydlewska o prawach kobiet w krajach bałkańskich

Poseł Skrzydlewska o prawach kobiet w krajach bałkańskich

Dzięki roz­pa­try­wa­nemu teraz spra­woz­da­niu o pra­wach kobiet w kra­jach bał­kań­skich sta­ra­ją­cych się o przy­stą­pie­nie do Unii Euro­pej­skiej, możemy wyraź­nie wyar­ty­ku­ło­wać nasze sta­no­wi­sko doty­czące nie­rów­nego trak­to­wa­nia kobiet i męż­czyzn w tych krajach.

Myślę, że dużym pro­ble­mem w tym zakre­sie mogą być pewne nale­cia­ło­ści i uwa­run­ko­wa­nia kul­tu­rowe. Cią­gle zde­cy­do­wa­nie mniej kobiet niż męż­czyzn obec­nych jest aktyw­nie na rynku pracy, a te które już na nim są, poprzez sto­so­wa­nie ste­reo­ty­pów płci, mają gor­szą sytu­ację niż męż­czyźni. Taka spo­łecz­nie akcep­to­walna i sprzeczna z pod­sta­wo­wymi zasa­dami demo­kra­cji nie­rów­ność płci, musi napo­tkać na nasz zde­cy­do­wany pro­test. W żad­nym wypadku nie możemy też mil­czeć wobec przy­pad­ków prze­mocy sto­so­wa­nej wobec kobiet ze względu na płeć. Dla­tego dobrze, że Par­la­ment Euro­pej­ski zwra­ca­jąc się do rzą­dów kra­jów bał­kań­skich, pre­cy­zyj­nie for­mu­łuje swoje sta­no­wi­sko, kie­ru­jąc uwagę na te aspekty doty­czące nie­rów­nego trak­to­wa­nia kobiet męż­czyzn, które budzą nasze naj­więk­sze obawy i zastrze­że­nia. Mam nadzieję, że głos Par­la­mentu przy­czyni się do poprawy sytu­acji kobiet w tych krajach.

Ape­luję zatem do Komi­sji, by pod­czas pro­cesu akce­sji, w rela­cjach z rzą­dami kra­jów bał­kań­skich, zwra­cała szcze­gólną uwagę na koniecz­ność wpro­wa­dze­nia prze­pi­sów zaka­zu­ją­cych dys­kry­mi­na­cji ze względu na płeć.

20 maja 2013 r.

Scroll To Top