Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Składajmy projekty do budżetu obywatelskiego!

Składajmy projekty do budżetu obywatelskiego!

Joanna SkrzydlewskaSkła­dajmy pro­jekty, które mogą zostać zre­ali­zo­wane w ramach budżetu oby­wa­tel­skiego. Ter­min mija już 28 czerwca. Aby zgło­sić pro­jekt nie trzeba być zamel­do­wa­nym w Łodzi, nie trzeba też mieć ukoń­czo­nych 18 lat!

Budżet, o wydat­ko­wa­niu któ­rego - przez dzi­więć dni wrze­śnia - będą decy­do­wali w powszech­nym gło­so­wa­niu miesz­kańcy Łodzi, został przy­go­to­wany przez pre­zy­dent Hannę Zda­now­ską i Radę Miej­ską. Kwota budżetu to 20 milio­nów zło­tych i część tych pie­nię­dzy może być prze­zna­czona na roz­wój łódz­kiego sportu i rekre­acji. Wszystko jed­nak zależy od aktyw­no­ści i zaan­ga­żo­wa­nia osób, któ­rym leży na sercu roz­wój sportu pro­fe­sjo­nal­nego i ama­tor­skiego w naszym mieście.

Zobacz: infor­ma­tor dla mieszkańców

Dla­tego Joanna Skrzy­dlew­ska, któ­rej ta dzie­dzina życia jest bar­dzo  bli­ska (jest hono­ro­wym pre­ze­sem Klubu Żuż­lo­wego „Orzeł Łódź, wspiera pił­ka­rzy i koszy­karki Widzewa) z całego serca zachęca aby, każdy zain­te­re­so­wany włą­czył się w tę ini­cja­tywę i zło­żył wnio­sek ze swoją pro­po­zy­cją zada­nia do budżetu oby­wa­tel­skiego na rok 2014.

Ter­min skła­da­nia pro­jek­tów upływa 28 czerwca 2013 roku. Do wnio­sku należy dołą­czyć listę z 15 pod­pi­sami osób, które go popierają.

Poni­żej linki do stron, na któ­rych można zna­leźć szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące budżetu oby­wa­tel­skiego oraz for­mu­larz wniosku:

Budżet oby­wa­tel­ski dla Łodzi

Kto może zgło­sić projekt?

Zada­nia finan­so­wane z budżetu obywatelskiego

Kon­takt w spra­wie projektów

 

Zobacz też: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 roz­strzy­gnięty. Sprawdź kto wygrał

 

21 czerwca 2013

 

Scroll To Top