Home / Z regionu / Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

 Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

„Sport w Łodzi” pod takim hasłem odbyło się wczo­raj spo­tka­nie poświę­cone wie­lo­aspek­to­wo­ści i przy­szło­ści sportu zorganizowane przez Małgorzatę Bar­to­siak, radną Rady Miej­skiej w Łodzi.

W deba­cie udział wzieli samorządowcy, działacze spor­towi oraz osoby, któ­rym sport leży na sercu,
W Łodzi działa 411 orga­ni­za­cji spor­to­wych, a łódz­kie kluby spor­towe szkolą w ponad 45 dys­cy­pli­nach. Naj­po­pu­lar­niej­sze w naszym mie­ście są gry zespo­łowe, lek­ko­atle­tyka, pły­wa­nie i sporty walki. Szko­le­niem spor­to­wym obję­tych zostało 6000 mło­dych łodzian z 70 organizacji.

Poseł Skrzy­dlew­ska przed­sta­wiła dzia­ła­nia na rzecz sportu w wymia­rze euro­pej­skim przy­bli­ża­jąc zgro­ma­dzo­nym m.in. infor­ma­cje na temat nowego unij­nego pro­gramu Era­smus+, a w szcze­gól­no­ści jego nowy ele­ment Era­smus+ Sport. Pro­gram ten wspiera roz­wój sportu na pozio­mie naj­bliż­szym oby­wa­te­lowi, ma pod­nieść poziom aktyw­no­ści fizycz­nej w Europie.

29 kwiet­nia 2014

Poseł Skrzydlewska zaprasza do programu Erasmus+Sport

Scroll To Top