Home / Z regionu / Poseł Skrzydlewska została wyróżniona złotą odznaką honorową

Poseł Skrzydlewska została wyróżniona złotą odznaką honorową

Poseł Joanna Skrzydlewska została odznaczona Złotą Odznaką Honorową

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego uczest­ni­czyła w otwar­ciu Ogól­no­pol­skiego Kon­gresu Sto­wa­rzy­sze­nia Dzieci Wojny, który roz­po­czął się w pią­tek w Łódz­kim Domu Kul­tury. W cza­sie dwu­dnio­wych obrad Zarząd Główny Sto­wa­rzy­sze­nia przed­sta­wił spra­woz­da­nie z dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści, doko­nano też wyboru władz na kolejną kaden­cję. Pod­czas otwar­cia Kon­gresu wrę­czono medale i Hono­rowe Odznaki SDW.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska została odzna­czona Złotą Odznaką Hono­rową Sto­wa­rzy­sze­nia Dzieci Wojny w Pol­sce.

 

28 kwiet­nia 2014

Scroll To Top