Home / Napisali o mnie / Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Poselskie wsparcie zaowocuje kompleksem boisk w Radomsku

Przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w dziel­nicy Kowa­lo­wiec w Radom­sku, powsta­nie wie­lo­funk­cyjne boisko. Będzie to moż­liwe dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Sportu, jakie wła­dze mia­sta otrzy­mały dzięki dużemu zaan­ga­żo­wa­niu w sprawę euro­po­seł Plat­formy Oby­wa­tel­skiej Joanny Skrzy­dlew­skiej. Poin­for­mo­wał o tym tygo­dnik “Mię­dzy Stronami”.

Między Stonami

Scroll To Top