Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Powiat tomaszowski liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Powiat tomaszowski liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Bli­sko 25 milio­nów zło­tych, pozy­ska­nych w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego napły­nie w ciągu kilku tygo­dni do powiatu toma­szow­skiego. - Powiat staje lide­rem w pozy­ski­wa­niu środ­ków unij­nych - gra­tu­lo­wała wła­dzom powiatu Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Łódzkiego. 

podpisanie umowy rewitalizacji w Tomaszowie

- W ponie­dzia­łek, pod­czas posie­dze­nia zarządu woje­wódz­twa, został zatwier­dzona lista ran­kin­gowa pro­jek­tów, które otrzy­mają dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­jektu roz­woju e-administracji publicz­nej. Wyło­ni­li­śmy 16 pro­jek­tów, które otrzy­mają dofi­nan­so­wa­nie 80 milio­nów zło­tych - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska pod­czas wizyty w starostwie.

- Powiat toma­szow­ski, na pro­jekt “geo­por­tal”, otrzyma z tego ponad 8 milio­nów zło­tych, czyli w okre­sie nie­spełna kilu tygo­dni do powiatu wpły­nie łącz­nie bli­sko 25 milio­nów zło­tych, pozy­ska­nych w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego. Nie wspo­mi­nam tu już o środ­kach, które udało się zyskać mia­stu Toma­szów Mazo­wiecki. Stają się więc pań­stwo lide­rami w pozy­ski­wa­niu środ­ków unij­nych. Pro­szę przy­jąć słowa uzna­nia dla tych, któzy przy­czy­nili się do tego swoją ciężką pracą.

Joanna Skrzy­dlew­ska gra­tu­lo­wała także rad­nym, któ­rzy podej­mują odważne decy­zje o nowych projektach.

- Warto się­gać po te pie­nią­dze, bo one naj­zwy­czaj­niej już się koń­czą - dodała Joanna Skrzy­dlew­ska. - W ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego wyda­li­śmy już ponad 90 pro­cent środ­ków. Cie­szę się, ze wspól­nie  z wice­mar­szał­kiem Dariu­szem Klim­cza­kiem, który zawsze mocno kibi­cuje powia­towi toma­szow­skiemu, będziemy mogli pod­pi­sać dziś umowę doty­czącą rewi­ta­li­za­cji i zapra­szamy, by apli­ko­wać w kolej­nych kon­kur­sach. Ich har­mo­no­gram na następny rok nie­ba­wem będzie dostępny na stro­nie rpo.lodzkie.pl.

W spo­tka­niu wzięli udział sta­ro­sta toma­szow­ski Miro­sław Kukliń­ski, wice­sta­ro­sta Dariusz Kowal­czyk oraz człon­ko­wie zarządu powiatu, Bar­tło­miej Maty­siak, Bar­bara Robak i Leszek Ogó­rek (pw)

Scroll To Top