Home / Powiedzieli o mnie:

Powiedzieli o mnie:

Joseph Daul, prze­wod­ni­czący Grupy EPLJoseph Daul, prze­wod­ni­czący Grupy EPL: - Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny i otwarty na nowe wyzwa­nia poseł  do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Ciężko pra­cuje i osiąga suk­cesy, wspo­mnieć  należy choćby jej pracę na rzecz praw kobiet czy zaan­ga­żo­wa­nie w walkę z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych ludzi. Zauwa­ży­łem, że myśli o róż­nych gru­pach spo­łecz­nych: mło­dych, star­szych, pra­cu­ją­cych, tych bez pracy czy mniej­szo­ściach narodowych. Co wię­cej, pod­czas pracy w Bruk­seli i Stras­burgu Joanna Skrzy­dlew­ska zawsze bie­rze pod uwagę nie tylko swoją opi­nię, ale także poglądy swo­ich kole­gów z EPP, pol­skiego rządu – i co naj­waż­niej­sze – wybor­ców. Joanna Skrzy­dlew­ska god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Europejskim.

Prof. Danuta Hüb­ner, była unijna komi­sarz ds. poli­tyki regio­nal­nejProf. Danuta Hüb­ner, była unijna komi­sarz ds. poli­tyki regio­nal­nej i euro­po­seł PO: – Joanna Skrzy­dlew­ska jest aktyw­nie zaan­ga­żo­wana w spra­wo­wa­nie man­datu posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje jej praca w Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia, w któ­rej jest orę­dow­ni­kiem pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, postu­luje wpro­wa­dze­nie dłuż­szych urlo­pów macie­rzyń­skich, zabiega też o ochronę praw dzieci. Poseł Skrzy­dlew­ska jest autorką przy­ję­tego przez Par­la­ment i nie­zwy­kle waż­nego dla całej Unii spra­woz­da­nia doty­czą­cego walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dzieży. Joanna Skrzy­dlew­ska bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w PE.

Joanna Skrzydlewska Jerzy BuzekJerzy Buzek, były prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego: - Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej oraz jej ener­gię i pra­co­wi­tość. Jest nie­zwy­kle aktywną posłanką w sfe­rach kul­tury, edu­ka­cji oraz rów­no­upraw­nie­nia kobiet oraz poli­tyki spo­łecz­nej, z suk­ce­sami w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, czy w walce z bez­ro­bo­ciem wśród młodzieży. Joanna Skrzy­dlew­ska nie boi się też wyjść poz ramy dzia­łal­no­ści swych komi­sji i – dla przy­kładu – wes­przeć pol­ską, auto­chto­niczną mniej­szość na Litwie. Odważna, z wie­loma świe­żymi pomy­słami, po pro­stu – dobry polityk!

Prof. Jolanta Rudzka-HabisiakProf. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: – Z wielką przyjemnością pragnę podziękować europoseł Joannie Skrzydlewskiej za zasługi na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Stały kontakt i wsparcie pani europoseł dla naszej uczelni są nieocenione. To dzięki Jej inicjatywie nasi pracownicy zarówno akademiccy, jak i administracji, mogli odwiedzić siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W swoim i ich imieniu serdecznie dziękuję za gościnność w Parlamencie i wsparcie przy organizacji tej wycieczki. Zawsze jest nam niezwykle miło gościć panią europoseł Joannę Skrzydlewską, Przyjaciela Akademii, naszej uczelni. Liczymy na dalszą tak owocną i intensywną współpracę.

Małgorzata KotMałgorzata Kotwicawica, lider Klubu Ona: – Klub Ona Łódź skupia wokół siebie aktywne kobiety kultury, sztuki, biznesu, nauki i polityki oraz niepracujące i szukające nowej drogi w życiu zawodowym czy społecznym. Od kilku lat współpracuję z Joanną Skrzydlewską, dzięki której korzystamy z bezpłatnych szkoleń rozwoju osobistego czy podnoszących nasze kwalifikacje. Jako honorowy wiceprezes II Łódzkiego Uniwersytetu III Wieku spotkałam się z wielkim zainteresowaniem i wrażliwością pani poseł o byt i zdrowie ludzi starszych. Wielokrotnie zwracałam się też do Joanny Skrzydlewskiej z prośbą o pomoc m.in. dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi – zawsze spotkałam się ze zrozumieniem i otrzymywałam pomoc. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem współpracy z poseł Joanną Skrzydlewską, której efektem jest wiele pozytywnych zmian zachodzących w naszej społeczności.

Janusz PawlakJanusz Pawlak, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie: – Joanna Skrzydlewska nie tylko ciekawie opowiada uczniom o Unii Europejskiej, ale też szybko i łatwo nawiązuje z młodzieżą naturalny kontakt. Młodzież z mojej szkoły po raz pierwszy miała możliwość porozmawiać z politykiem europejskim, który okazał się miłą i sympatyczną osobą. Poseł Skrzydlewska umie jak nikt zmotywować młodzież do nauki języków, a wiedzę książkową przekazuje jak starsza koleżanka z klasy. Świat europejskich salonów na chwilę zawitał do powiatowego miasta… za sprawą Joanny Skrzydlewskiej!

Zbigniew SukiennikZbigniew Sukiennik, prezes OSP w Kalenicach:- Jesteśmy bardzo wdzięczni Joannie Skrzydlewskiej za pomoc w pozyskaniu samochodu na potrzeby naszej jednostki. Zawsze możemy liczyć na wsparcie poseł Skrzydlewskiej, jej pomoc, a także życzliwość. Dzięki takim osobom jak poseł Skrzydlewska możemy jeszcze lepiej służyć naszym mieszkańcom.

 

Alina Łęcka-AndrzejewskaAlina Łęcka-Andrzejewska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgierzu: – Bardzo cenię działalność pani poseł, ponieważ nie ogranicza się tylko do wystąpień i odczytów. Aktywność Joanny Skrzydlewskiej imponuje: organizuje szkolenia, akcje promujące sport, zdrowie, aktywne starzenie się, bezpieczeństwo… Zapraszając panią poseł na wykład do Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miałam obawy, czy funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego będzie wystarczająco atrakcyjnym tematem dla seniorów. Okazało się, że Joanna Skrzydlewska tak zjednała sobie słuchaczy i poruszyła tyle interesujących dla kobiet i seniorek wątków, że spotkanie znacznie się przeciągnęło. Później spotkaliśmy się jeszcze na wspaniałej imprezie sportowej dla seniorów – marszu nordic-walking. Nasi słuchacze nie mogą się doczekać kolejnej.

Jacek LipińskiJacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego:- Joanna Skrzydlewska jest doskonałym przykładem na to, jak powinna wyglądać modelowa praca reprezentanta regionu w Parlamencie Europejskim. Z jednej strony serdeczna i pogodna, kojarzona z wieloma społecznymi akcjami, z drugiej strony – zdecydowana i nieustępliwa, kiedy negocjuje rozwiązania jakie ma wprowadzić Parlament Europejski. Miłośniczka sportu, inicjuje szereg akcji sportowo-rekreacyjnych dla osób w każdym wieku. Bardzo cenię też wsparcie jakie Joanna Skrzydlewska oferuje przy każdej akcji charytatywnej w Aleksandrowie Łódzkim. Mając w polskiej reprezentacji tak silne osobowości jak Joanna Skrzydlewska jestem spokojny o losy Aleksandrowa Łódzkiego i całego regionu łódzkiego.

Aleksandra Urbańczyk-OlejarczykAleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, pływaczka: – Sport to piękna pasja, która przynosi nam wyjątkowe i niezapomniane emocje, pozwala przełamywać własne słabości, kształtuje charakter i pozwala poznać smak zwycięstwa. Sport to również łzy porażki i bólu, chwile zwątpienia i granice, które wydają się nie do pokonania. Joanna Skrzydlewska jak mało kto rozumie trud i ciężką pracę, jaką każdego dnia muszą wykonać sportowcy, aby spełnić swoje marzenia. Chętnie wspiera zarówno najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, jak i dorosłych, ukształtowanych już zawodników. Pani Joanna od dawna wspiera również moją karierę sportową, za co jej z całego serca dziękuję, a jako mieszkanka Łodzi ale przede wszystkim sportowiec, chciałabym aby takich osób w regionie łódzkim było więcej.

Dorota RutkowskaDorota Rutkowska, poseł RP: – Lekcje europejskie dla młodzieży, szkolenia aktywizujące dla osób z grup wiekowych najbardziej narażonych na bezrobocie, a szczególnie kobiet 45+ i chcących wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu drogowym, czyli mały rowerzysta obowiązkowo w kasku, rywalizacja sportowa w Skrzydlewska Cup dla najmłodszych piłkarzy z całego województwa, wreszcie wspólne marsze seniora zachęcające starszych do aktywności fizycznej – to przedsięwzięcia, które poseł Skrzydlewska inicjuje, do których mobilizuje i sama często bierze w nich udział. Zawsze z dobrymi pomysłami, pełna optymizmu, chętna do pomocy. Taka właśnie jest Joasia Skrzydlewska – zwyczajna polska kobieta, której Bruksela nie przesłoniła codziennych problemów mieszkańców regionu, który reprezentuje w Europie. Często koleżanki posłanki z innych województw zwyczajnie zazdroszczą mi Joasi, bo mam u siebie europarlamentarzystkę, z którą tak dużo można zrobić.

Elżbieta BieńkowskaElżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju: – Dla kobiet powrót do pracy po urlopach wychowawczych zazwyczaj jest trudny, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość, wciąż jeszcze są
zbyt rzadko stosowane. Dlatego tak sobie cenię bardzo efektywną współpracę z poseł Joanną Skrzydlewską w ramach rozwijanego przez nią w województwie łódzkim programu “Mama może wszystko”. Dzięki zaangażowaniu Joanny, udało się przekazać wiedzę jeszcze większej liczbie kobiet w ramach szkoleń oraz przygotować je do prowadzenia własnego biznesu.

Danuta JazłowieckaDanuta Jazłowiecka, poseł do Parlamentu Europejskiego: – Pani Poseł Joanna Skrzydlewska jest osoba w pełni angażującą się w zadania związane ze sprawowaniem mandatu Europosła. Na szczególna uwagę zasługuje jej praca w komisji ds. kobiet gdzie jest orędownikiem problemów rodzin wielodzietnych. Dla nas jest ekspertem, którego obdarzamy pełnym zaufaniem. Jest fantastyczną koleżanką.

 

joanna przybyłJoanna Przybył, prezes Fundacji Carpe Diem: – Nasza fundacja ma przyjemność współpracować z panią Joanną Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Europejskiego, w zakresie działań związanych z problematyką zdrowotną kobiet w Łodzi i regionie. Przedmiotem naszych wspólnych działań jest zapobieganie nowotworom piersi poprzez prowadzenie badań profilaktycznych piersi u kobiet powyżej 18-stego roku życia /mammografia, USG, konsultacje onkologiczne/ oraz działania edukacyjne dla maturzystek. Współpraca nasza z panią poseł oraz pracownikami łódzkiego Biura Poselskiego układała się bardzo dobrze. Pani poseł jest osobą otwartą na problemy społeczne i widocznym jest fakt, że swoje stanowisko europosła traktuje jako rzetelną służbę na rzecz innych ludzi. Wszystko to pozwala nam, z nieukrywaną wdzięcznością i zadowoleniem, efektywnie pracować na rzecz łodzian.

Marek ParadaMarek Parada, dyrektor Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim: – Biuro Poselskie Pani Joanny Skrzydlewskiej jest szeroko otwarte na współpracę ze szkołami. Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. od ponad dwóch lat korzysta z aktywności Pani Poseł. Bardzo ciekawą formą są lekcje europejskie, które zostały przeprowadzone w naszej szkole przez Pana Tomasza Dominiaka. Dzięki nim uczniowie w profesjonalny i rzetelny sposób zostali zapoznani z tematyką Unii Europejskiej i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że dotychczasowe działania podejmowane przez Panią Poseł i Jej biuro nadal będą kontynuowane, bo dzięki nim wśród młodzieży promowana jest idea zjednoczonej Europy.

elżbieta łukacijewskaElżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia: – Poseł Joannę Skrzydlewską miałam przyjemność poznać pracując jeszcze w polskim Sejmie. Teraz od dwóch lat działamy wspólnie w Parlamencie Europejskim. Joasia jest niezwykle ciepłą i przyjazną osobą, zawsze ma głowę pełną pomysłów i planów na przyszłość. Jest najmłodszą polską posłanką do Parlamentu Europejskiego, w dyskusji nie unika trudnych tematów i widoczna jest Jej aktywność w komisjach i na sesjach plenarnych w Strasburgu, a także na rzecz regionu, który reprezentuje.

gabriela karolGabriela Karol, biuro prasowe Europejskiej Partii Ludowej: – Europoseł Joanna Skrzydlewska dała się poznać, jako wpływowy rzecznik naszej delegacji w komisji kobiet i równouprawnienia. Jest aktywna m.in. w kwestii dłuższych urlopów macierzyńskich na poziomie UE i ochrony praw dzieci. Swoją rolę świetnie łączy z działalnością w obszarze zatrudnienia i spraw socjalnych postulując przyjazne kobietom zmiany na unijnym rynku pracy. To osoba dynamiczna i mocno stąpająca po ziemi. W moim odczuciu godnie reprezentuje swój region łódzki w Parlamencie Europejskim.

Scroll To Top