Home / Powiedzieli o mnie:

Powiedzieli o mnie:

Joseph Daul, prze­wod­ni­czący Grupy EPLJoseph Daul, prze­wod­ni­czący Grupy EPL: - Joanna Skrzy­dlew­ska to młody, dyna­miczny i otwarty na nowe wyzwa­nia poseł  do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Ciężko pra­cuje i osiąga suk­cesy, wspo­mnieć  należy choćby jej pracę na rzecz praw kobiet czy zaan­ga­żo­wa­nie w walkę z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dych ludzi. Zauwa­ży­łem, że myśli o róż­nych gru­pach spo­łecz­nych: mło­dych, star­szych, pra­cu­ją­cych, tych bez pracy czy mniej­szo­ściach naro­do­wych. Co wię­cej, pod­czas pracy w Bruk­seli i Stras­burgu Joanna Skrzy­dlew­ska zawsze bie­rze pod uwagę nie tylko swoją opi­nię, ale także poglądy swo­ich kole­gów z EPP, pol­skiego rządu – i co naj­waż­niej­sze – wybor­ców. Joanna Skrzy­dlew­ska god­nie repre­zen­tuje Pol­skę i jej inte­resy w Par­la­men­cie Europejskim.

Prof. Danuta Hüb­ner, była unijna komi­sarz ds. poli­tyki regio­nal­nejProf. Danuta Hüb­ner, była unijna komi­sarz ds. poli­tyki regio­nal­nej i euro­po­seł PO: - Joanna Skrzy­dlew­ska jest aktyw­nie zaan­ga­żo­wana w spra­wo­wa­nie man­datu posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje jej praca w Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia, w któ­rej jest orę­dow­ni­kiem pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, postu­luje wpro­wa­dze­nie dłuż­szych urlo­pów macie­rzyń­skich, zabiega też o ochronę praw dzieci. Poseł Skrzy­dlew­ska jest autorką przy­ję­tego przez Par­la­ment i nie­zwy­kle waż­nego dla całej Unii spra­woz­da­nia doty­czą­cego walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dzieży. Joanna Skrzy­dlew­ska bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w PE.

Joanna Skrzydlewska Jerzy BuzekJerzy Buzek, były prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego: - Z przy­jem­no­ścią obser­wuję sku­tecz­ność dzia­łań poseł Joanny Skrzy­dlew­skiej oraz jej ener­gię i pra­co­wi­tość. Jest nie­zwy­kle aktywną posłanką w sfe­rach kul­tury, edu­ka­cji oraz rów­no­upraw­nie­nia kobiet oraz poli­tyki spo­łecz­nej, z suk­ce­sami w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, czy w walce z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dzieży. Joanna Skrzy­dlew­ska nie boi się też wyjść poz ramy dzia­łal­no­ści swych komi­sji i – dla przy­kładu – wes­przeć pol­ską, auto­chto­niczną mniej­szość na Litwie. Odważna, z wie­loma świe­żymi pomy­słami, po pro­stu – dobry polityk!

Prof. Jolanta Rudzka-HabisiakProf. Jolanta Rudzka-Habisiak, rek­tor Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi: - Z wielką przy­jem­no­ścią pra­gnę podzię­ko­wać euro­po­seł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej za zasługi na rzecz Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Wła­dy­sława Strze­miń­skiego w Łodzi. Stały kon­takt i wspar­cie pani euro­po­seł dla naszej uczelni są nie­oce­nione. To dzięki Jej ini­cja­ty­wie nasi pra­cow­nicy zarówno aka­de­miccy, jak i admi­ni­stra­cji, mogli odwie­dzić sie­dzibę Par­la­mentu Euro­pej­skiego w Bruk­seli. W swoim i ich imie­niu ser­decz­nie dzię­kuję za gościn­ność w Par­la­men­cie i wspar­cie przy orga­ni­za­cji tej wycieczki. Zawsze jest nam nie­zwy­kle miło gościć panią euro­po­seł Joannę Skrzy­dlew­ską, Przy­ja­ciela Aka­de­mii, naszej uczelni. Liczymy na dal­szą tak owocną i inten­sywną współpracę.

Mał­go­rzata KotMałgorzata Kotwicawica, lider Klubu Ona: - Klub Ona Łódź sku­pia wokół sie­bie aktywne kobiety kul­tury, sztuki, biz­nesu, nauki i poli­tyki oraz nie­pra­cu­jące i szu­ka­jące nowej drogi w życiu zawo­do­wym czy spo­łecz­nym. Od kilku lat współ­pra­cuję z Joanną Skrzy­dlew­ską, dzięki któ­rej korzy­stamy z bez­płat­nych szko­leń roz­woju oso­bi­stego czy pod­no­szą­cych nasze kwa­li­fi­ka­cje. Jako hono­rowy wice­pre­zes II Łódz­kiego Uni­wer­sy­tetu III Wieku spo­tka­łam się z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem i wraż­li­wo­ścią pani poseł o byt i zdro­wie ludzi star­szych. Wie­lo­krot­nie zwra­ca­łam się też do Joanny Skrzy­dlew­skiej z prośbą o pomoc m.in. dla Spe­cja­li­stycz­nego Ośrodka Wspar­cia dla Ofiar Prze­mocy w Rodzi­nie w Łodzi - zawsze spo­tka­łam się ze zro­zu­mie­niem i otrzy­my­wa­łam pomoc. Jeste­śmy pod ogrom­nym wra­że­niem współ­pracy z poseł Joanną Skrzy­dlew­ską, któ­rej efek­tem jest wiele pozy­tyw­nych zmian zacho­dzą­cych w naszej społeczności.

Janusz PawlakJanusz Paw­lak, dyrek­tor Zespołu Szkół nr 1 w Kut­nie: - Joanna Skrzy­dlew­ska nie tylko cie­ka­wie opo­wiada uczniom o Unii Euro­pej­skiej, ale też szybko i łatwo nawią­zuje z mło­dzieżą natu­ralny kon­takt. Mło­dzież z mojej szkoły po raz pierw­szy miała moż­li­wość poroz­ma­wiać z poli­ty­kiem euro­pej­skim, który oka­zał się miłą i sym­pa­tyczną osobą. Poseł Skrzy­dlew­ska umie jak nikt zmo­ty­wo­wać mło­dzież do nauki języ­ków, a wie­dzę książ­kową prze­ka­zuje jak star­sza kole­żanka z klasy. Świat euro­pej­skich salo­nów na chwilę zawi­tał do powia­to­wego mia­sta… za sprawą Joanny Skrzydlewskiej!

Zbigniew SukiennikZbi­gniew Sukien­nik, pre­zes OSP w Kale­ni­cach:- Jeste­śmy bar­dzo wdzięczni Joan­nie Skrzy­dlew­skiej za pomoc w pozy­ska­niu samo­chodu na potrzeby naszej jed­nostki. Zawsze możemy liczyć na wspar­cie poseł Skrzy­dlew­skiej, jej pomoc, a także życz­li­wość. Dzięki takim oso­bom jak poseł Skrzy­dlew­ska możemy jesz­cze lepiej słu­żyć naszym mieszkańcom.

 

Alina Łęcka-AndrzejewskaAlina Łęcka-Andrzejewska, pre­zes Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku w Zgie­rzu: - Bar­dzo cenię dzia­łal­ność pani poseł, ponie­waż nie ogra­ni­cza się tylko do wystą­pień i odczy­tów. Aktyw­ność Joanny Skrzy­dlew­skiej impo­nuje: orga­ni­zuje szko­le­nia, akcje pro­mu­jące sport, zdro­wie, aktywne sta­rze­nie się, bez­pie­czeń­stwo… Zapra­sza­jąc panią poseł na wykład do Zgier­skiego Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku mia­łam obawy, czy funk­cjo­no­wa­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego będzie wystar­cza­jąco atrak­cyj­nym tema­tem dla senio­rów. Oka­zało się, że Joanna Skrzy­dlew­ska tak zjed­nała sobie słu­cha­czy i poru­szyła tyle inte­re­su­ją­cych dla kobiet i senio­rek wąt­ków, że spo­tka­nie znacz­nie się prze­cią­gnęło. Póź­niej spo­tka­li­śmy się jesz­cze na wspa­nia­łej impre­zie spor­to­wej dla senio­rów – mar­szu nordic-walking. Nasi słu­cha­cze nie mogą się docze­kać kolejnej.

Jacek LipińskiJacek Lipiń­ski, bur­mistrz Alek­san­drowa Łódz­kiego:- Joanna Skrzy­dlew­ska jest dosko­na­łym przy­kła­dem na to, jak powinna wyglą­dać mode­lowa praca repre­zen­tanta regionu w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Z jed­nej strony ser­deczna i pogodna, koja­rzona z wie­loma spo­łecz­nymi akcjami, z dru­giej strony - zde­cy­do­wana i nie­ustę­pliwa, kiedy nego­cjuje roz­wią­za­nia jakie ma wpro­wa­dzić Par­la­ment Euro­pej­ski. Miło­śniczka sportu, ini­cjuje sze­reg akcji sportowo-rekreacyjnych dla osób w każ­dym wieku. Bar­dzo cenię też wspar­cie jakie Joanna Skrzy­dlew­ska ofe­ruje przy każ­dej akcji cha­ry­ta­tyw­nej w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. Mając w pol­skiej repre­zen­ta­cji tak silne oso­bo­wo­ści jak Joanna Skrzy­dlew­ska jestem spo­kojny o losy Alek­san­drowa Łódz­kiego i całego regionu łódzkiego.

Aleksandra Urbańczyk-OlejarczykAlek­san­dra Urbańczyk-Olejarczyk, pły­waczka: - Sport to piękna pasja, która przy­nosi nam wyjąt­kowe i nie­za­po­mniane emo­cje, pozwala prze­ła­my­wać wła­sne sła­bo­ści, kształ­tuje cha­rak­ter i pozwala poznać smak zwy­cię­stwa. Sport to rów­nież łzy porażki i bólu, chwile zwąt­pie­nia i gra­nice, które wydają się nie do poko­na­nia. Joanna Skrzy­dlew­ska jak mało kto rozu­mie trud i ciężką pracę, jaką każ­dego dnia muszą wyko­nać spor­towcy, aby speł­nić swoje marze­nia. Chęt­nie wspiera zarówno naj­młod­szych, któ­rzy dopiero zaczy­nają swoją przy­godę ze spor­tem, jak i doro­słych, ukształ­to­wa­nych już zawod­ni­ków. Pani Joanna od dawna wspiera rów­nież moją karierę spor­tową, za co jej z całego serca dzię­kuję, a jako miesz­kanka Łodzi ale przede wszyst­kim spor­to­wiec, chcia­ła­bym aby takich osób w regio­nie łódz­kim było więcej.

Dorota RutkowskaDorota Rut­kow­ska, poseł RP: - Lek­cje euro­pej­skie dla mło­dzieży, szko­le­nia akty­wi­zu­jące dla osób z grup wie­ko­wych naj­bar­dziej nara­żo­nych na bez­ro­bo­cie, a szcze­gól­nie kobiet 45+ i chcą­cych wró­cić do pracy po urlo­pach macie­rzyń­skich, bez­pie­czeń­stwo naj­młod­szych w ruchu dro­go­wym, czyli mały rowe­rzy­sta obo­wiąz­kowo w kasku, rywa­li­za­cja spor­towa w Skrzy­dlew­ska Cup dla naj­młod­szych pił­ka­rzy z całego woje­wódz­twa, wresz­cie wspólne mar­sze seniora zachę­ca­jące star­szych do aktyw­no­ści fizycz­nej – to przed­się­wzię­cia, które poseł Skrzy­dlew­ska ini­cjuje, do któ­rych mobi­li­zuje i sama czę­sto bie­rze w nich udział. Zawsze z dobrymi pomy­słami, pełna opty­mi­zmu, chętna do pomocy. Taka wła­śnie jest Joasia Skrzy­dlew­ska – zwy­czajna pol­ska kobieta, któ­rej Bruk­sela nie prze­sło­niła codzien­nych pro­ble­mów miesz­kań­ców regionu, który repre­zen­tuje w Euro­pie. Czę­sto kole­żanki posłanki z innych woje­wództw zwy­czaj­nie zazdrosz­czą mi Joasi, bo mam u sie­bie euro­par­la­men­ta­rzystkę, z którą tak dużo można zrobić.

Elżbieta BieńkowskaElż­bieta Bień­kow­ska, wice­pre­mier, mini­ster infra­struk­tury i roz­woju: - Dla kobiet powrót do pracy po urlo­pach wycho­waw­czych zazwy­czaj jest trudny, zwłasz­cza, że ela­styczne formy zatrud­nie­nia, czy praca na odle­głość, wciąż jesz­cze są
zbyt rzadko sto­so­wane. Dla­tego tak sobie cenię bar­dzo efek­tywną współ­pracę z poseł Joanną Skrzy­dlew­ską w ramach roz­wi­ja­nego przez nią w woje­wódz­twie łódz­kim pro­gramu “Mama może wszystko”. Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu Joanny, udało się prze­ka­zać wie­dzę jesz­cze więk­szej licz­bie kobiet w ramach szko­leń oraz przy­go­to­wać je do pro­wa­dze­nia wła­snego biznesu.

Danuta JazłowieckaDanuta Jazło­wiecka, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego: - Pani Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska jest osoba w pełni anga­żu­jącą się w zada­nia zwią­zane ze spra­wo­wa­niem man­datu Euro­po­sła. Na szcze­gólna uwagę zasłu­guje jej praca w komi­sji ds. kobiet gdzie jest orę­dow­ni­kiem pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych. Dla nas jest eks­per­tem, któ­rego obda­rzamy peł­nym zaufa­niem. Jest fan­ta­styczną koleżanką.

 

joanna przybyłJoanna Przy­był, pre­zes Fun­da­cji Carpe Diem: - Nasza fun­da­cja ma przy­jem­ność współ­pra­co­wać z panią Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, w zakre­sie dzia­łań zwią­za­nych z pro­ble­ma­tyką zdro­wotną kobiet w Łodzi i regio­nie. Przed­mio­tem naszych wspól­nych dzia­łań jest zapo­bie­ga­nie nowo­two­rom piersi poprzez pro­wa­dze­nie badań pro­fi­lak­tycz­nych piersi u kobiet powy­żej 18-stego roku życia /mammografia, USG, kon­sul­ta­cje onkologiczne/ oraz dzia­ła­nia edu­ka­cyjne dla matu­rzy­stek. Współ­praca nasza z panią poseł oraz pra­cow­ni­kami łódz­kiego Biura Posel­skiego ukła­dała się bar­dzo dobrze. Pani poseł jest osobą otwartą na pro­blemy spo­łeczne i widocz­nym jest fakt, że swoje sta­no­wi­sko euro­po­sła trak­tuje jako rze­telną służbę na rzecz innych ludzi. Wszystko to pozwala nam, z nie­ukry­waną wdzięcz­no­ścią i zado­wo­le­niem, efek­tyw­nie pra­co­wać na rzecz łodzian.

Marek ParadaMarek Parada, dyrek­tor Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim: - Biuro Posel­skie Pani Joanny Skrzy­dlew­skiej jest sze­roko otwarte na współ­pracę ze szko­łami. Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Maz. od ponad dwóch lat korzy­sta z aktyw­no­ści Pani Poseł. Bar­dzo cie­kawą formą są lek­cje euro­pej­skie, które zostały prze­pro­wa­dzone w naszej szkole przez Pana Toma­sza Domi­niaka. Dzięki nim ucznio­wie w pro­fe­sjo­nalny i rze­telny spo­sób zostali zapo­znani z tema­tyką Unii Euro­pej­skiej i funk­cjo­no­wa­niem Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Mamy nadzieję, że dotych­cza­sowe dzia­ła­nia podej­mo­wane przez Panią Poseł i Jej biuro nadal będą kon­ty­nu­owane, bo dzięki nim wśród mło­dzieży pro­mo­wana jest idea zjed­no­czo­nej Europy.

elżbieta łukacijewskaElż­bieta Łuka­ci­jew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego z Pod­kar­pa­cia: - Poseł Joannę Skrzy­dlew­ską mia­łam przy­jem­ność poznać pra­cu­jąc jesz­cze w pol­skim Sej­mie. Teraz od dwóch lat dzia­łamy wspól­nie w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Joasia jest nie­zwy­kle cie­płą i przy­ja­zną osobą, zawsze ma głowę pełną pomy­słów i pla­nów na przy­szłość. Jest naj­młod­szą pol­ską posłanką do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, w dys­ku­sji nie unika trud­nych tema­tów i widoczna jest Jej aktyw­ność w komi­sjach i na sesjach ple­nar­nych w Stras­burgu, a także na rzecz regionu, który reprezentuje.

gabriela karolGabriela Karol, biuro pra­sowe Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej: - Euro­po­seł Joanna Skrzy­dlew­ska dała się poznać, jako wpły­wowy rzecz­nik naszej dele­ga­cji w komi­sji kobiet i rów­no­upraw­nie­nia. Jest aktywna m.in. w kwe­stii dłuż­szych urlo­pów macie­rzyń­skich na pozio­mie UE i ochrony praw dzieci. Swoją rolę świet­nie łączy z dzia­łal­no­ścią w obsza­rze zatrud­nie­nia i spraw socjal­nych postu­lu­jąc przy­ja­zne kobie­tom zmiany na unij­nym rynku pracy. To osoba dyna­miczna i mocno stą­pa­jąca po ziemi. W moim odczu­ciu god­nie repre­zen­tuje swój region łódzki w Par­la­men­cie Europejskim.

Scroll To Top