Home / Z regionu / Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Na gościn­nych Orli­kach Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 205 oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 114 roze­grane zostały pierw­sze mecze ćwierć­fi­na­łowe Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014. W kate­go­rii klas I – III bez­kon­ku­ren­cyjna w gru­pie A oka­zała się repre­zen­ta­cja Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic. W kate­go­rii klas IV – VI w pół­fi­nale zagrają: Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Bełchatowa.

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup- Gra­tu­luję dru­ży­nom, które awan­so­wały, a tym, które prze­grały dzię­kuję za udział w tur­nieju i piękną walkę – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor tur­nieju. – W ćwierć­fi­na­łach nie ma słab­szych dru­żyn, tutaj każdy może wygrać z każ­dym, więc poko­nani mogą być z sie­bie dumni.

W gru­pie młod­szej skier­nie­wicka „Czwórka” popi­sała się nie lada wyczy­nem: wygrała wszyst­kie mecze i strze­liła rywa­lom aż 28 goli. Derby Skier­nie­wic czyli mecz mię­dzy SP 4 i SP 2 Skier­nie­wice „Czwórka” wygrała aż 8:0. Naj­sku­tecz­niej­szym pił­ka­rzem tej grupy, nie tylko swo­jej dru­żyny, był Bar­tek Sefe­ryń­ski, który strze­lił aż 12 goli i z 18 bram­kami na kon­cie w całym tur­nieju objął pro­wa­dze­nie w kla­sy­fi­ka­cji naj­sku­tecz­niej­szych strzel­ców imprezy. A na króla strzel­ców cze­kają ory­gi­nalne korki Roberta Lewan­dow­skiego, nagroda od Mał­go­rzaty Mróż-Kośli.

Chłopcy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 z Sie­ra­dza wraz ze swoim opie­ku­nem Patry­kiem Kur­pi­szem przy­go­to­wali dyplom dla Joanny Skrzy­dlew­skiej w podzię­ko­wa­niu za „życz­li­wość i wielki dar serca”, jakim dla chłop­ców była moż­li­wość gry w Skrzy­dlew­ska Cup 2014.
- Bar­dzo dzię­kuję za piękny i wzru­sza­jący pre­zent, uśmiech na dzie­cię­cej buzi jest dla mnie naj­waż­niej­szy. Mam nadzieję, że jesz­cze się spo­tkamy, oczy­wi­ście na Orli­kach – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

W kate­go­rii klas IV – VI Szkoła Pod­sta­wowa nr 205 z Łodzi wyko­rzy­stała nie tylko atut wła­snego Orlika, ale i umie­jęt­no­ści, poko­nu­jąc w decy­du­ją­cym o awan­sie do pół­fi­nału meczu Szkołę Pod­sta­wową nr 3 z Pabia­nic. Pabia­ni­czan pro­wa­dził dosko­nały nie­gdyś pił­karz Andrzej Możejko, ale i jego rady tym razem nie wystar­czyły. Dru­gim pół­fi­na­li­stą jest Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa, która wygrała decy­du­jący mecz ze Szkołą Pod­sta­wową z Wiśnio­wej Góry.

Jutro ciąg dal­szy emo­cji, w kate­go­rii klas I – III grają zespoły z grupy B, a w kate­go­rii klas IV  VI z grup C i E oraz B i H.

13 maja 2014

Poznaliśmy pierwszych półfinalistów Skrzydlewska Cup

Scroll To Top