Home / Z polityki / Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

Poznaliśmy wyniki głosowania. Jestem wdzięczna za 23 102 głosy

10 radnych z największą liczbą głosów

Moi dro­dzy, po dłu­gim cza­sie pozna­li­śmy wyniki gło­so­wa­nia do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. Wszyst­kim 23102 łodzian­kom i łodzia­nom, któ­rzy oddali na mnie swój głos, z całego serca dziękuję.

Przez kolejne 4 lata obie­cuję ciężko pra­co­wać i spła­cić kre­dyt zaufa­nia, jakim mnie obdarzyliście.

Słowa podzię­ko­wa­nia kie­ruję też do wszyst­kich, któ­rzy ze mną star­to­wali w tych wybo­rach. Przy­szłym rad­nym ser­decz­nie gra­tu­luje wyboru. Do zobaczenia!

Scroll To Top