Home / Galerie zdjęć / Parlament Europejski / Praca dla młodych: miliard euro jeszcze w tym roku

Praca dla młodych: miliard euro jeszcze w tym roku

Praca dla Młodzieży: konferencja Marianne ThyssenKomi­sja Euro­pej­ska zapro­po­no­wała, by jak naj­szyb­ciej prze­ka­zać pań­stwom Unii miliard euro w ramach Ini­cja­tywy na rzecz Zatrud­nie­nia Młodzieży.

30-krotne przy­spie­sze­nie finan­so­wa­nia pomoże szyb­ciej zacząć pro­jekty które dają szanse na pracę, szko­le­nia lub naukę (w skali UE) dla 650 tysięcy osób już nie uczą­cych się i jesz­cze nie pracujących.

Wszyst­kie pań­stwa człon­kow­skie zobo­wią­zały się w ramach pro­jektu “Gwa­ran­cje dla Mło­dzieży” do zapew­nie­nia mło­dym ludziom poni­żej 25 roku życia oferty pracy, stażu lub szko­le­nia w ciągu czte­rech mie­sięcy od opusz­cze­nia szkoły lub od utraty pracy.

Prio­ry­te­tem  Komi­sji jest rów­nież zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści Europy przez zachęty do inwe­sty­cji i two­rze­nia miejsc pracy. Plan Inwe­sty­cyjny obej­muje aż 315 miliar­dów euro, dzięki któ­rym mogą powstać miliony nowych miejsc pracy - nie tylko pracy dla młodych.

Joanna Skrzy­dlew­ska, w cza­sie swej kaden­cji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim­była autorką spra­woz­da­nia na temat pracy dla mło­dych Euro­pej­czy­ków zapo­cząt­ko­wu­ją­cego aktywną poli­tykę Unii na ryn­kach pracy.

Zobacz: Praca dla mło­dych - spo­tka­nie na Uni­wer­sy­te­cie Łódzkim

Scroll To Top