Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

Pracownicy łódzkiego oddziału Agencji Rynku Rolnego obchodzili jubileusz 10-lecia

10-lecie łódzkiej Agencji Rynku RolnegoAgen­cja Rynku Rol­nego oddział w Łodzi obcho­dziła 10. rocz­nice powsta­nia. Uro­czy­stość otwo­rzył dyrek­tor Marek Mazur, który zapre­zen­to­wał dzie­sięć lat dzia­łal­no­ści Oddziału Tere­no­wego ARR w Łodzi.

Jubi­le­usz był rów­nież oka­zją do podzię­ko­wa­nia i wrę­cze­nia odzna­czeń oso­bom i insty­tu­cjom, które w spo­sób szcze­gólny zasłu­żyły się w dzia­łal­no­ści rol­ni­czej.

Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego, który prze­ka­zał gra­tu­la­cje i życze­nia pomyśl­no­ści dyrek­to­rowi Mar­kowi Mazu­rowi i jego pra­cow­ni­kom.

1 grud­nia 2013

10-lecie łódzkiej Agencji Rynku Rolnego

10-lecie łódzkiej Agencji Rynku Rolnego

Scroll To Top