Home / Z regionu / Premier Donald Tusk odwiedził Strzałków

Premier Donald Tusk odwiedził Strzałków

Donald Tusk, pre­mier RP, odwie­dził Strzał­ków (powiat radomsz­czań­ski), gdzie spo­tkał się z miesz­kań­cami i odwie­dził Wandę Gaw­ron. Pani Wanda two­rzy rodzinę zastęp­czą dla czte­rech dziew­cząt, od 2004 roku opie­ko­wała się około setką dzieci.

Premier Donald Tusk odwiedził Srzałków

Pre­mier Donald Tusk odwie­dził Wandę Gaw­ron i jej rodzinę

 - Dzięki wizy­cie pre­miera poczu­li­śmy rze­czy­wi­stość demo­kra­cji, rze­czy­wi­stość wła­dzy. Wła­dza zbli­żyła się do ludzi, a to ważne - mówił Zdzi­sław Ada­szek, który, jak wielu miesz­kań­ców Strzał­kowa, nie tylko powi­tał pre­miera, ale także miał do niego pytania.

Pyta­nia miesz­kań­ców doty­czyły wielu spraw waż­nych dla Pola­ków m.in. kole­jek do leka­rzy spe­cja­li­stów czy trud­nej sytu­acji życio­wej wielu rodzin.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że w Radom­sku i w powie­cie radomsz­czań­skim, podob­nie jak w innych mia­stach i powia­tach, nie ma raju na ziemi – mówił Donald Tusk. – Usły­sza­łem od miesz­kań­ców wiele gorz­kich słów pod swoim adre­sem, pozna­łem bolączki miesz­kań­ców. Nie­mal na wszyst­kich spo­tka­niach z miesz­kań­cami jest podob­nie, ale naprawdę robimy w rzą­dzie wiele, by ludziom żyło się lżej.

Wizyta w domu Wandy Gaw­ron była zasługą jej pod­opiecz­nych: Joanny i Karo­liny, które zapro­siły pre­miera na roz­mowę o rodzi­nach zastęp­czych. Dziew­częta napi­sały list do pre­miera, ale jak przy­znały – nie spo­dzie­wały się tej wizyty. Podob­nie, jak ich opiekunka.

- Jestem bar­dzo zasko­czona i dumna, bo coś mi się udało. Teraz wiem, że warto mieć w życiu marze­nia - mówiła Karolina.

Pre­mier Tusk przy­znał, że list dziew­cząt był bar­dzo ser­deczny, a wizyta w domu Wandy Gaw­ron była dla niego dużym prze­ży­ciem emocjonalnym.

- To jest wielka rzecz, jeżeli ktoś decy­duje się na pro­wa­dze­nie pogo­to­wia rodzin­nego czy rodziny zastęp­czej. Chyba nie ma pięk­niej­szego daru niż poświę­ce­nie wła­snego życia i czasu dla dzieci, które są pozba­wione domu rodzin­nego – mówił po spo­tka­niu z rodziną pre­mier RP. - Rela­cje, jakie zaob­ser­wo­wa­łem pod­czas tego spo­tka­nia, są czymś wyjąt­ko­wym. Powiem tylko, że pod­czas tych dwóch godzin bar­dziej przy­wią­za­łem się do tej rodziny niż do wielu moich współ­pra­cow­ni­ków, z któ­rymi pra­cuję od 5 czy 10 lat.

Pre­mier zapro­sił rodzinę Wandy Gaw­ron do War­szawy. Zapew­nił, że w wycieczce, która praw­do­po­dob­nie odbę­dzie się w lutym, będą mogły wziąć udział rów­nież dzieci z innych rodzin zastęp­czych z powiatu radomszczańskiego.

7 stycz­nia 2014

 

Scroll To Top