Home / Galerie zdjęć / Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Premier w Łodzi [Zdjęcia]

Wiel­kim świę­tem był dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego na Poli­tech­nice Łódz­kiej połą­czony z otwar­ciem “Fabryki Inży­nie­rów XXI wieku”. Uro­czy­stego otwar­cia doko­nał pre­mier Donald Tusk.

Nowy budy­nek Wydziału Mecha­nicz­nego Poli­tech­niki Łódz­kiej, powstał dzięki pie­nię­dzom z UE i kosz­to­wał 54 mln zł. Nowy gmach ma 8500 mkw powierzchni dydak­tycz­nej i towarzyszącej.

Po spo­tka­niu na Poli­tech­nice pre­mier spo­tkał się z dzia­ła­czami Plat­formy Oby­wa­tel­skiej w Biu­rze Regionu. Zapro­szoną Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura poselskiego.

1 paź­dzier­nika 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także:

O moim rapor­cie w spra­wie pracy dla mło­dych [Wideo]

Oddaj swój głos w Par­la­men­cie Europejskim

Kon­kurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Scroll To Top