Home / Z regionu / Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji pocią­gów typu FLIRT.  Nowe składy dla Łódz­kiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej zostały zapre­zen­to­wane na pero­nie Dworca Łódź Kaliska.

Pojazdy wypo­sa­żone są m.in. w bile­to­maty, kli­ma­ty­za­cję, sto­jaki na rowery i gniazdka elek­tryczne. Są rów­nież dosto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Pociągi będą mogły jeź­dzić z pręd­ko­ścią 160 km na godz. i pomiesz­czą 254 pasażerów.

W pierw­szej kolej­no­ści, już 15 czerwca nowe składy pojadą do Sie­ra­dza, a w póź­niej­szym ter­mi­nie mię­dzy innymi do Zgie­rza, Łowi­cza, Kolu­szek i Kutna.

30 kwiet­nia 2014

Prezentacja pociągów Łódzkiej Kolei AglomeracyjnejPrezentacja pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Scroll To Top