Home / Z polityki / Profesor Danuta Hübner o poseł Joannie Skrzydlewskiej

Profesor Danuta Hübner o poseł Joannie Skrzydlewskiej

prof. Danuta HubnerProf. Danuta Hüb­ner o Joan­nie Skrzy­dlew­skiej: bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w Par­la­men­cie Europejskim.

Co sądzi prof. Danuta Hübner o dzia­łal­no­ści Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Europejskim?

- Joanna Skrzy­dlew­ska jest aktyw­nie zaan­ga­żo­wana w spra­wo­wa­nie man­datu posła do Par­la­mentu Euro­pej­skiego - mówi była unijna komi­sarz ds. poli­tyki regio­nal­nej i euro­po­seł PO - Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje jej praca w Komi­sji Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia, w któ­rej jest orę­dow­ni­kiem pro­ble­mów rodzin wie­lo­dziet­nych, postu­luje wpro­wa­dze­nie dłuż­szych urlo­pów macie­rzyń­skich, zabiega też o ochronę praw dzieci.

- Poseł Skrzy­dlew­ska jest autorką przy­ję­tego przez Par­la­ment i nie­zwy­kle waż­nego dla całej Unii spra­woz­da­nia doty­czą­cego walki z bez­ro­bo­ciem wśród mło­dzieży. Joanna Skrzy­dlew­ska bar­dzo dobrze repre­zen­tuje woje­wódz­two łódz­kie w PE.

Joanna Skrzydlewska Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź

Scroll To Top