Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Program „Europa dla obywateli”

Program „Europa dla obywateli”

Na posie­dze­niu komi­sji Kul­tury i Edu­ka­cji Pani Komi­sarz Viviane Reding przed­sta­wiła pro­gram nie­dawno przy­jęty przez Komi­sję Euro­pej­ską pod nazwą “Europa dla oby­wa­teli”. Pro­gram ten ma na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści oby­wa­teli i zro­zu­mie­nia zasad funk­cjo­no­wa­nia oraz sys­temu war­to­ści Unii Euro­pej­skiej. Roz­pocz­nie się w 2014 roku i potrwa do roku 2020. Budżet pro­gramu wynosi 229 milio­nów euro i będzie on wspie­rał dzia­ła­nia pozwa­la­jące zwięk­szyć świa­do­mość i zro­zu­mie­nie oby­wa­teli UE, a także jej histo­rię i war­to­ści, takie jak pamięć o prze­szło­ści Europy i part­ner­stwa pomię­dzy mia­stami. Pomoże on rów­nież ludziom stać się bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nym w dzia­łal­ność demo­kra­tyczną i oby­wa­tel­ską poprzez uczest­nic­two w deba­tach i dys­ku­sjach nt. kwe­stii zwią­za­nych z Unia Euro­pej­ską. Pani Komi­sarz zazna­czyła, że choć pro­gram ma mały budżet może pomóc tysiącom małych pro­jek­tów, zwłasz­cza na pozio­mie lokal­nym i regio­nal­nym, które są bar­dzo istotne dla orga­ni­za­cji spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego, finan­sowo wes­prze tych, któ­rzy są zaan­ga­żo­wani w pro­jekty ponadna­ro­dowe i dia­logu ponad granicami.

20 grud­nia 2011 r.

Scroll To Top