Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach pro­gramu reali­zo­wa­nych będzie 15 priorytetów:

1. Gospo­darka wodno-ściekowa
2. Gospo­darka odpa­dami i ochrona powierzchni ziemi
3. Zarzą­dza­nie zaso­bami i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom śro­do­wi­ska
4. Przed­się­wzię­cia dosto­so­wu­jące przed­się­bior­stwa do wymo­gów ochrony śro­do­wi­ska
5. Ochrona przy­rody i kształ­to­wa­nie postaw eko­lo­gicz­nych
6. Dro­gowa i lot­ni­cza sieć TEN-T
7. Trans­port przy­ja­zny śro­do­wi­sku
8. Bez­pie­czeń­stwo trans­portu i kra­jowe sieci trans­por­towe
9. Infra­struk­tura ener­ge­tyczna przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tyczna
10. Bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tyczne, w tym dywer­sy­fi­ka­cja źró­deł ener­gii
11. Kul­tura i dzie­dzic­two kul­tu­rowe
12. Bez­pie­czeń­stwo zdro­wotne i poprawa efek­tyw­no­ści sys­temu ochrony zdro­wia
13. Infra­struk­tura szkol­nic­twa wyż­szego
14. Pomoc tech­niczna - Euro­pej­ski Fun­dusz Roz­woju Regio­nal­nego
15. Pomoc tech­niczna - Fun­dusz Spójności

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.pois.gov.pl/

Scroll To Top