Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Pro­gram jest reali­zo­wany przez 9 głów­nych osi priorytetowych:

Oś prio­ry­te­towa 1. - Bada­nia i roz­wój nowo­cze­snych technologii

Oś prio­ry­te­towa 2. Infra­struk­tura sfery B+R

Oś prio­ry­te­towa 3. Kapi­tał dla innowacji

Oś prio­ry­te­towa 4. Inwe­sty­cje w inno­wa­cyjne przedsięwzięcia

Oś prio­ry­te­towa 6. Pol­ska gospo­darka na rynku międzynarodowym

Oś prio­ry­te­towa 7. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne – budowa elek­tro­nicz­nej administracji

Oś prio­ry­te­towa 8. Spo­łe­czeń­stwo infor­ma­cyjne – zwięk­sza­nie inno­wa­cyj­no­ści gospodarki

Oś prio­ry­te­towa 9. Pomoc techniczna

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.poig.gov.pl/

Scroll To Top