Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki jest reali­zo­wany przez 10 głów­nych osi priorytetowych:

Prio­ry­tet I – Zatrud­nie­nie i inte­gra­cja społeczna

Prio­ry­tet II – Roz­wój zaso­bów ludz­kich i poten­cjału adap­ta­cyj­nego przed­się­biorstw oraz poprawa stanu zdro­wia osób pracujących

Prio­ry­tet III – Wysoka jakość sys­temu oświaty

Prio­ry­tet IV – Szkol­nic­two wyż­sze i nauka

Prio­ry­tet V – Dobre rządzenie

Prio­ry­tet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Prio­ry­tet VII – Pro­mo­cja inte­gra­cji społecznej

Prio­ry­tet VIII – Regio­nalne kadry gospodarki

Prio­ry­tet IX – Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regionach

Prio­ry­tet X – Pomoc techniczna

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.pokl.lodzkie.pl/

Scroll To Top