Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki jest reali­zo­wany przez 10 głów­nych osi priorytetowych:

Prio­ry­tet I - Zatrud­nie­nie i inte­gra­cja społeczna

Prio­ry­tet II - Roz­wój zaso­bów ludz­kich i poten­cjału adap­ta­cyj­nego przed­się­biorstw oraz poprawa stanu zdro­wia osób pracujących

Prio­ry­tet III - Wysoka jakość sys­temu oświaty

Prio­ry­tet IV - Szkol­nic­two wyż­sze i nauka

Prio­ry­tet V - Dobre rządzenie

Prio­ry­tet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Prio­ry­tet VII - Pro­mo­cja inte­gra­cji społecznej

Prio­ry­tet VIII - Regio­nalne kadry gospodarki

Prio­ry­tet IX - Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regionach

Prio­ry­tet X - Pomoc techniczna

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.pokl.lodzkie.pl/

Scroll To Top