Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Prio­ry­tet 1. Wspar­cie zaso­bów ludzkich

Prio­ry­tet 2. Wspar­cie infor­ma­tyczne reali­za­cji NSRO

Prio­ry­tet 3. Wspar­cie reali­za­cji ope­ra­cji fun­du­szy strukturalnych

Prio­ry­tet 4. Komu­ni­ka­cja i promocja

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.popt.gov.pl/

Scroll To Top