Home / Fundusze UE / Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Obszary wspar­cia w ramach programu:

Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna gospodarka

Oś prio­ry­te­towa II: Infra­struk­tura spo­łe­czeń­stwa informacyjnego

Oś prio­ry­te­towa III: Woje­wódz­kie ośrodki wzrostu

Oś prio­ry­te­towa IV: Infra­struk­tura transportowa

Oś prio­ry­te­towa V: Zrów­no­wa­żony roz­wój poten­cjału tury­stycz­nego opar­tego o warunki naturalne

Oś prio­ry­te­towa VI: Pomoc techniczna

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

Z pro­gramu mogą być reali­zo­wane inwe­sty­cje na obsza­rze pię­ciu nastę­pu­ją­cych woje­wództw: warmińsko-mazurskiego, pod­la­skiego, lubel­skiego, pod­kar­pac­kiego oraz świętokrzyskiego.

Scroll To Top