Home / Fundusze UE / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Oś 1 Poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści sek­tora rol­nego i leśnego

* Szko­le­nia zawo­dowe dla osób zatrud­nio­nych w rol­nic­twie i leśnic­twie
* Uła­twia­nie startu mło­dym rol­ni­kom
* Renty struk­tu­ralne
* Korzy­sta­nie z usług dorad­czych przez rol­ni­ków i posia­da­czy lasów
* Moder­ni­za­cja gospo­darstw rol­nych
* Zwięk­sza­nie war­to­ści doda­nej pod­sta­wo­wej pro­duk­cji rol­nej i leśnej
* Popra­wia­nie i roz­wi­ja­nie infra­struk­tury zwią­za­nej z roz­wo­jem i dosto­so­wa­niem rol­nic­twa i leśnic­twa
* Uczest­nic­two rol­ni­ków w sys­te­mach jako­ści żyw­no­ści
* Dzia­ła­nia infor­ma­cyjne i pro­mo­cyjne
* Grupy pro­du­cen­tów rolnych

OŚ 2 Poprawa śro­do­wi­ska natu­ral­nego i obsza­rów wiejskich

* Wspie­ra­nie gospo­da­ro­wa­nia na obsza­rach gór­skich i innych obsza­rach o nie­ko­rzyst­nych
* warun­kach gospo­da­ro­wa­nia (ONW)
* Pro­gram rol­no­śro­do­wi­skowy (Płat­no­ści rol­no­śro­do­wi­skowe)
* Zale­sia­nie grun­tów rol­nych oraz zale­sia­nie grun­tów innych niż rolne
* Odtwa­rza­nie poten­cjału pro­duk­cji leśnej znisz­czo­nego przez kata­strofy oraz wpro­wa­dza­nie instru­men­tów zapobiegawczych

OŚ 3 Jakość życia na obsza­rach wiej­skich i róż­ni­co­wa­nie gospo­darki wiejskiej

* Róż­ni­co­wa­nie w kie­runku dzia­łal­no­ści nie­rol­ni­czej
* Two­rze­nie i roz­wój mikro­przed­się­biorstw
* Pod­sta­wowe usługi dla gospo­darki i lud­no­ści wiej­skiej
* Odnowa i roz­wój wsi

OŚ 4 Leader

* Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju
* Wdra­ża­nie pro­jek­tów współ­pracy
* Funk­cjo­no­wa­nie lokal­nej grupy dzia­ła­nia, naby­wa­nie umie­jęt­no­ści i aktywizacja

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1469&LangId=0
http://www.prow.lodzkie.pl/

Scroll To Top