Home / Uncategorized / Programowanie to umiejętność i zawód przyszłości

Programowanie to umiejętność i zawód przyszłości

Komputery- Zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­stów tech­no­lo­gii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wzra­sta o 3 proc. rocz­nie, ale absol­wen­tów infor­ma­tyki bra­kuje. W rezul­ta­cie wiele waka­tów spe­cja­li­stów ICT pozo­staje nie­ob­sa­dzo­nych pomimo wyso­kiego poziomu bez­ro­bo­cia w Euro­pie  - oce­nia Komi­sja Euro­pej­ska.

Jeśli nic się nie zmieni, do 2020 r. w skali Europy może powstać aż 900 tys.  waka­tów dla spe­cja­li­stów w sek­to­rze cyfro­wym. Sta­nie się tak, bo obec­nie ponad 90 proc. zawo­dów wyko­ny­wa­nych na świe­cie wymaga umie­jęt­no­ści cyfrowych.

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści pod­sta­wowe umie­jęt­no­ści pro­gra­mo­wa­nia będą rów­nież wyma­gane na kolej­nych sta­no­wi­skach pracy.

- Od tego roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii, na lek­cjach nowego pro­gramu naucza­nia „Com­pu­ting”, pro­gra­mo­wa­nia będą uczyły się już pię­cio­latki . W Esto­nii nauka pro­gra­mo­wa­nia dla dzieci jest pro­wa­dzona już od kilku lat - przy­po­mina Sam­sung w rapor­cie na temat naj­waż­niej­szych tren­dów technologicznych.

Nie­stety, 88 pro­cent 9-latków (w skali Europy) nadal nie ma szans na naukę w szkole wypo­sa­żo­nej w nowe kom­pu­tery i szybki inter­net sze­ro­ko­pa­smowy. Nauczy­ciele także nie są lide­rami cyfro­wego świata, choć 70 proc. z nich zdaje sobie sprawę z tego jak ważne są tech­no­lo­gie ICT. W prak­tyce - jak wynika z danych Komi­sji Euro­pej­skiej, tylko 20 pro­cent uczniów ma nauczy­cieli “cyfrowo pew­nych siebie”.

Pro­gram “Mistrzo­wie Kodowania”

Scroll To Top