Home / Fundusze UE / Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Pro­gramy Euro­pej­skiej Współ­pracy Tery­to­rial­nej (Euro­pean Ter­ri­to­rial Coope­ra­tion) oraz Euro­pej­skiego Instru­mentu Sąsiedz­twa i Part­ner­stwa (Euro­pean Neigh­bo­ur­hood and Part­ner­ship Instru­ment) zastą­pią przed­się­wzię­cia reali­zo­wane w ramach Ini­cja­tywy Wspól­no­to­wej INTERREG III 2004-2006. Kom­po­nen­tom INTERREG-u III będą odpo­wia­dały trzy typy pro­gra­mów Euro­pej­skiej Współ­pracy Terytorialnej:

* pro­gramy współ­pracy trans­gra­nicz­nej zastą­pią INTERREG III A,
* pro­gramy współ­pracy trans­na­ro­do­wej zastą­pią INTERREG III B,
* pro­gramy współ­pracy mię­dzy­re­gio­nal­nej (INTERREG IV C) zastą­pią INTERREG III C

Pro­gramy ope­ra­cyjne Euro­pej­skiej Współ­pracy Tery­to­rial­nej w ramach poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów będą wdra­żane zgod­nie z jed­no­li­tymi zasa­dami, wyni­ka­ją­cymi z doświad­czeń zdo­by­tych w trak­cie reali­za­cji pro­gra­mów Ini­cja­tywy Wspól­no­to­wej INTERREG III. Wpro­wa­dze­nie jed­no­li­tych zasad wdra­ża­nia przy­czyni się do uła­twie­nia zarzą­dza­nia samymi pro­gra­mami oraz wspól­nymi, mię­dzy­na­ro­do­wymi pro­jek­tami finan­so­wa­nymi ze środ­ków EFRR w ramach celu Euro­pej­ska Współ­praca Terytorialna.

Zasady te będą pole­gały głów­nie na:

- utwo­rze­niu wspól­nych Insty­tu­cji Zarzą­dza­ją­cych, Cer­ty­fi­ku­ją­cych i Audytowych,

- obo­wiąz­ko­wym udziale w pro­jek­cie co naj­mniej dwóch part­ne­rów z róż­nych krajów,

- sto­so­wa­niu „zasady part­nera wio­dą­cego” w reali­za­cji projektów,

- utwo­rze­niu wspól­nego budżetu i jed­nego konta ban­ko­wego dla programu,

- utwo­rze­niu mię­dzy­na­ro­do­wych Wspól­nych Sekre­ta­ria­tów Tech­nicz­nych wspie­ra­ją­cych Insty­tu­cje Zarzą­dza­jące we wdra­ża­niu programów.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.interreg.gov.pl/20072013/

Scroll To Top