Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ [Zdjęcia]

Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ [Zdjęcia]

Dziś na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego odbyła się kon­fe­ren­cja „Pro­jekt Praca dla Młodych”.

Konferencja „Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Kon­fe­ren­cja „Pro­jekt Praca dla Mło­dych” na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji UŁ

Jedną z pane­li­stek była Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która pod­czas debaty mówiła o pakie­cie gwa­ran­cji dla mło­dych oraz postu­la­tach, które zawarła w swoim rapor­cie, m.in. odno­śnie staży dla studentów.

Wśród zapro­szo­nych gości zna­leźli się rów­nież László Andor, komi­sarz Unii Euro­pej­skiej ds. zatrud­nie­nia, spraw spo­łecz­nych i inte­gra­cji spo­łecz­nej, dr Ralf Brauk­siepe, sekre­tarz stanu w Fede­ral­nym Mini­ster­stwie Pracy i Spraw Spo­łecz­nych w Niem­czech oraz Janne Met­sämäki, sekre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Pracy i Gospo­darki z Finlandii.

Kon­fe­ren­cja odbyła się w związku z nara­sta­ją­cym pro­ble­mem, jakim jest bez­ro­bo­cie wśród ludzi mło­dych, nie tylko w Pol­sce, ale w całej Europie.

Euro­de­pu­to­wana Skrzy­dlew­ska jest aktyw­nie zaan­ga­żo­wana w dzia­ła­nia mające na celu poprawę tej sytu­acji jako główny spra­woz­dawca raportu: „Zwal­cza­nie bez­ro­bo­cia wśród młodzieży”.

6 grud­nia 2013

 

Scroll To Top