Home / Fundusze UE / Projekty na które można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych

Projekty na które można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych

1. Orlik 2012

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:http://orlik2012.pl/

2. Naro­dowy Pro­gram Budowy Dróg Lokal­nych na lata 2009-2011
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/
http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=2091

3. Inwe­sty­cje eko­lo­giczne finan­so­wane ze środ­ków Woje­wódz­kiego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://new.wfosigw.lodz.pl/

4. Rzą­dowy pro­gram wspar­cia finan­so­wego z Fun­du­szu Dopłat two­rze­nia lokali socjal­nych, miesz­kań chro­nio­nych, noc­le­gowni i domów dla bez­dom­nych
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=121

5. Inwe­sty­cje spor­towe
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://msport.gov.pl/inwestycje-sportowe

6. Pre­mia ter­mo­mo­der­ni­za­cyjna
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&artId=981

7. PFRON
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/

Scroll To Top