Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przed mini sesją PE: Bruksela 22 – 23 czerwca 2011 r.

Przed mini sesją PE: Bruksela 22 – 23 czerwca 2011 r.

Pod­czas zbli­ża­ją­cej się mini sesji ple­nar­nej posło­wie zajmą się przy­go­to­wa­niami do posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej, w dniu 24 czerwca 2011 oraz będą dys­ku­to­wać na temat Wspól­nej Poli­tyki Rol­nej. W dru­gim dniu bruk­sel­skiej sesji odbę­dzie się debata w spra­wie upo­waż­nie­nia do roz­mów trój­stron­nych doty­czą­cych pro­jektu budżetu na przy­szły rok oraz prze­pro­wa­dzone zostaną gło­so­wa­nia mię­dzy innymi w zakre­sie mia­no­wa­nia kan­dy­data na sta­no­wi­sko pre­zesa Cen­tral­nego Banku Europejskiego.

20 czerwca 2011 r.

Scroll To Top