Home / Z parlamentu / Kalendarium / Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Przed sesją PE: Strasbourg 18 – 21 listopada 2013r.

Naj­bliż­sza sesja ple­narna w Stras­bo­urgu odbę­dzie się w dniach 18 – 21 listopada.

 Pro­jekt porządku dzien­nego sesji ple­nar­nej w Stras­bo­urgu 18 - 21 listo­pada 2013

Sesja PE

Listo­pa­dowa sesja roz­pocz­nie się od debaty doty­czą­cej ram finan­so­wych na lata 2014 - 2020. Tego dnia zosta­nie pod­jęty rów­nież temat w spra­wie pro­gramu „Europa dla Obywateli”.

Dru­giego dnia posło­wie wysłu­chają spra­woz­dań na temat dwóch kolej­nych pro­gra­mówEra­zmus dla wszyst­kich” oraz Kre­atywna Europa. Następ­nie swoje prze­mó­wie­nie na forum PE wygłosi Milos Zeman, pre­zy­dent Repu­bliki Cze­skiej. Po zakoń­cze­niu tej czę­ści posie­dze­nia, posło­wie wezmą udział w deba­cie doty­czą­cej Fun­du­szu Spój­no­ści, Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego i Fun­du­szu Spo­łecz­nego. Także w tym dniu euro­de­pu­to­wani  poroz­ma­wiają o loka­li­za­cji sie­dzib insty­tu­cji UE.

Kolejny dzień sesji poświę­cony zosta­nie spra­wom rol­nic­twa. Posło­wie będą dys­ku­to­wać mię­dzy innymi o finan­so­wa­niu, zarzą­dza­niu i wspar­ciu dla tej dzie­dziny. Naj­istot­niej­szym punk­tem tego dnia będzie jed­nak gło­so­wa­nie nad budże­tem na przy­szły rok.

Posie­dze­nie ple­narne zakoń­czy się 21 listo­pada deba­tami w spra­wie dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska i klimatu.

14 listo­pada 2013

Scroll To Top