Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przedsiębiorcze łodzianki przeszkolone

Przedsiębiorcze łodzianki przeszkolone

35 przed­się­bior­czych łodzia­nek wzięło udział w bez­płat­nym szko­le­niu, które w sobotę w Łodzi odbyło się w sie­dzi­bie Insty­tutu Euro­pej­skiego. Były to kolejne warsz­taty z cyklu „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, orga­ni­zo­wane przez euro­po­seł Joannę Skrzy­dlew­ską. Zain­te­re­so­wa­nie szko­le­niem było ogromne, na listę rezer­wową zapi­sały się 34 panie.

- Szko­le­nia orga­ni­zuję z myślą o przed­się­bior­czych kobie­tach, skoro zain­te­re­so­wa­nie jest aż tak duże to zna­czy, że łodzianki nie boją się brać swo­ich spraw we wła­sne ręce – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Ta przed­się­bior­czość kobiet mnie cie­szy, posta­ram się zor­ga­ni­zo­wać  w Lodzi kolejne szko­le­nie, by wszyst­kie zain­te­re­so­wa­nie panie mogły z nich sko­rzy­stać. Na razie zapra­szam 12 kwiet­nia do Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. Pod­czas warsz­ta­tów panie dowie­działy się sporo o pozy­ski­wa­niu fun­du­szy unij­nych na zało­że­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, usły­szały wiele dobrych rad, gdzie takich fun­du­szy szu­kać i jak napi­sać biz­ne­splan by oka­zał się sku­teczny. Tre­nerka wyja­śniła rów­nież zasady roz­li­czeń z fisku­sem i wyja­śniła dokład­nie co i komu naj­bar­dziej się opłaca. Pod­czas warsz­ta­tów panie dowie­działy się rów­nież o zasa­dach two­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia spół­dzielni socjal­nych, które ostat­nio są coraz popu­lar­niej­szą formą  akty­wi­za­cji bez­ro­bot­nych. Joanna Skrzy­dlew­ska zapra­sza przed­się­bior­cze miesz­kanki woje­wódz­twa łódz­kiego na szko­le­nie do Toma­szowa Mazo­wiec­kiego, które odbę­dzie się 12 kwiet­nia. Zapisy przyj­muje Mał­go­rzata Nowak pod nr tel. 501 280 011 lub pod adre­sem e-mail: 3planeta@gazeta.pl

18 marca 2013 r.

Scroll To Top