Home / Z polityki / Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

Przewodnik Erasmus+ także w języku polskim

ErasmusW czerwcu w języku pol­skim ma być dostępny prze­wod­nik zawie­ra­jący szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu Era­smus+. Takie zapew­nie­nie Komi­sji Euro­pej­skiej uzy­skała Joanna Skrzy­dlew­ska, która wspól­nie z euro­po­słem Pio­trem Bory­sem wysto­so­wała zapy­ta­nie do Komi­sji w tej sprawie.

 

- Prze­wod­nik opu­bli­ko­wany przez Komi­sję Euro­pej­ską był dostępny w języku angiel­skim, co nosiło zna­miona dys­kry­mi­na­cji oby­wa­teli państw ubie­ga­ją­cych się o dofi­nan­so­wa­nie z pro­gramu Era­smus+ - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Jedną z zasad Unii jest zasada nie­dy­skry­mi­na­cji, a Wspól­nota ma 23 ofi­cjalne języki, wśród nich jest oczy­wi­ście język pol­ski. Dla­tego wła­śnie wysto­so­wa­łam zapy­ta­nie do Komisji.

W odpo­wie­dzi na to zapy­ta­nie, komi­sarz Andro­ulla Vas­si­liou, zapew­niła, że zapro­sze­nie do ubie­ga­nia się o środki z pro­gramu Era­smus+ zostalo opu­bli­kwo­ane w 23 języ­kach Unii, także strona inter­ne­towa pro­gramu jest dostępna we wszyst­kich urze­do­wych języ­kach Wspólnoty.

Komi­sja poin­stru­owała wszyst­kie agen­cje kra­jowe, które w jej imie­niu wdra­żają pro­gram Era­smus+, by prze­ka­zały wnio­sko­daw­com  wszel­kie konieczne i uży­teczne infor­ma­cje spo­rzą­dzone w ich języku – czy­tamy w odpo­wie­dzi komi­sarz Vas­si­liou. I dodała iż fak­tycz­nie prze­wod­nik po pro­gra­mie jest obec­nie dostępny w języku angiel­skim, ale jest tłu­ma­czony i powi­nien być dostępny w języ­kach urzę­do­wych UE na początku czerwca.

7 kwiet­nia 2014

Scroll To Top