Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przyznano nagrodę Sacharowa

Przyznano nagrodę Sacharowa

Joanna Skrzy­dlew­ska poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wzięła udział w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia Nagrody imie­nia Sacharowa.

Corocz­nie Par­la­ment Euro­pej­ski przy­znaje ją na rzecz wol­no­ści myśli orga­ni­za­cjom lub oso­bom, które w szcze­gólny spo­sób wyróż­niły się w walce o prawa czło­wieka. W roku 2009 zaszczytu tego dostą­pili przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji praw oby­wa­tel­skich „Memo­riał”, którą repre­zen­to­wali Oleg Orłow, Sier­giej Kowa­liow, Lud­miła Alek­sie­jewa oraz wszy­scy obrońcy praw czło­wieka w Rosji.

W dniu dzi­siej­szym, w Stras­burgu, pod­czas sesji ple­nar­nej lau­re­aci tej pre­sti­żo­wej nagrody otrzy­mali z rąk Prze­wod­ni­czą­cego Par­la­mentu Euro­pej­skiego Jerzego Buzka czek na 50 000 euro.

Nagroda Sacharowa

Scroll To Top