Home / Z regionu / Rada Konferencji Biskupów Europy obraduje w Łodzi

Rada Konferencji Biskupów Europy obraduje w Łodzi

Rada Konferencji Biskupów Europy

Do nie­dzieli 19 kwiet­nia włącz­nie, w Łodzi obra­duje Rada Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Europy (CCEE). Mot­tem  spo­tka­nia jest: „Być i sta­wać się odpo­wie­dzial­nymi za życie”.

To nie­czę­ste wyda­rze­nie. Rada zbiera się raz na pięć lat. Szcze­gó­łowy pro­gram wykła­dów i spo­tkań znaj­dzie­cie na stro­nie Archi­die­ce­zji Łódz­kiej.  Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, była w pią­tek gościem Rady Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Europy.

Obec­ność poli­ty­ków nie jest przy­pad­kowa. Jed­nym z zaro­szo­nych był Luca Volonte, były prze­wod­ni­czący Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Zgro­ma­dze­niu Rady Europy.

Radę two­rzą 33 prze­wod­ni­czący Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów, arcy­bi­skupi Luk­sem­burga, Monako, Cypru (obrządku maro­nic­kiego), biskup Kiszy­niowa, biskup epar­chii muka­czew­skiej oraz admi­ni­stra­tor apo­stol­ski Esto­nii. CCEE łącz­nie obej­muje 45 państw.

 

 

 

 

Scroll To Top